Il-Qorti tal-Appell tiċħad it-talba ta’ Fenech dwar ksur ta' drittijiet wara ffriżar tal-assi

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Prim Imħallef Mark Chetcuti kkonfermat sentenza mogħtija s-sena l-oħra li ċaħdet it-talba ta’ Yorgen Fenech dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem

L-għola qorti ta’ Malta ċaħdet it-talba ta’ Yorgen Fenech, wara li qal li sofra ksur tad-drittijiet fundamentali minħabba li l-assi tiegħu ġew iffriżati.

Fenech qed jistenna ġuri fuq akkuża talli allegatament kien il-moħħ wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li nqatlet fi splużjoni ta’ karozza bomba barra d-dar tagħha fil-Bidnija fis-16 ta’ Ottubru 2017.

Lejn l-aħħar ta’ Novembru 2019 huwa kien ġie arrestat, waqt li kien fil-marina ta’ Portomaso fuq il-jott tiegħu, il-Gio, inqas minn 24 siegħa wara li tħabbret maħfra għall-middleman fil-qtil, Melvin Theuma, bil-patt u kundizzjoni li jikkoopera fl-investigazzjoni tal-qtil. It-talbiet multipli ta’ Fenech għal bail ġew kollha miċħuda.

Fenech jinsab mixli wkoll fi proċeduri separati, li fihom huwa mixli b’ħasil ta’ flus. Kien b’rabta ma’ dawn il-proċeduri li għaddejjin, li l-assi ta’ Fenech ġew iffriżati fuq ordni tal-qorti.

Is-sentenza, mogħtija mill-Prim Imħallef Mark Chetcuti u l-imħallfin Giannino Caruana Demajo u Anthony Ellul fil-Qorti Kostituzzjonali, waslet ftit aktar minn sena wara li l-Imħallef Grazio Mercieca kien ċaħad it-talbata’ Fenech.

 

Fenech kien ilmenta li l-qorti tal-ewwel istanza kienet iddeċidiet il-każ b’tali mod li tippreġudika l-possibbiltà li wieħed jirrikorri għal rimedji oħra, u li kien hemm dispożizzjonijiet kunfliġġenti fis-sentenza.

L-imħallfin taw ħarsa qasira għal dan l-argument. “M’hemm l-ebda kunflitt fil-parti disposittiva tas-sentenza,” iddeċidiet il-qorti, filwaqt li rrimarkat li l-paragrafi li Fenech kien qed jallega li huma kontradittorji jirreferu għal kwistjonijiet differenti.

It-tieni appell tiegħu, li jallega nullità minħabba nuqqas ta’ spjegazzjoni dwar l-għanijiet leġittimi tal-ordni ta’ ffriżar, ġiet miċħuda ukoll. Il-qorti nnutat li l-qorti tal-ewwel istanza kienet spjegat li l-intenzjoni wara l-ordni kienet leġittima, peress li kellha l-għan li żżomm persuna akkużata b’reat rilevanti milli tagħmel użu minn flus jew proprjetà derivata minn attività kriminali jew tiġbor kwalunkwe benefiċċju minnha.

“Ordni maħsuba bħala deterrent għall-kriminalità u għalhekk m’hemmx dubju li l-għan huwa leġittimu,” kienet qalet il-qorti. "Dan ifisser li l-ilment ma pprovda l-ebda motivazzjoni għas-sentenza, għalhekk hija waħda bla bażi," iddeċidew l-imħallfin.

 

 

Raġuni oħra biex tinbidel iċ-ċaħda inizjali kienet li l-ebda forma ta’ benefiċċju, vantaġġ ekonomiku, proprjetà jew qligħ monetarju ġej mill-qtil ma kien identifikat; sostnew l-avukati ta’ Fenech. 

L-imħallfin osservaw li fir-risposta tiegħu, l-Avukat tal-Istat kien sostna li kull vantaġġ li Fenech kien kiseb mill-qtil ta’ Caruana Galizia, kien ikkunsidrat li qed jagħmel profitt minnu.

Għalkemm sal-lum ma kien hemm l-ebda evidenza li Fenech kien għamel xi qligħ finanzjarju mir-reati li huwa akkużat bihom, u lanqas ma kien imsemmi fl-att ta’ akkuża tiegħu, dak il-każ kien għadu għaddej, qalet il-Qorti. “L-ordni ta’ ffriżar qed isservi bħala garanzija għall-konfiska eventwali tar-rikavat tar-reati li l-attur ikun akkużat bihom, jekk tinstab ħtija. Il-fatt li s’issa l-mottiv preċiż tal-qtil ta’ Caruana Galizia li juri li huwa approfitta minnu, ma ġiex identifikat ma jfissirx li ma kienx hemm skop finanzjarju għalih.”

Fil-ħin tal-qtil tagħha, Caruana Galizia kienet kitbet dwar u kienet qed tinvestiga l-għoti ta’ kuntratt għall-bini ta’ power station lil Electrogas Malta Limited, li Fenech – negozjant prominenti li kien involut fit-tmexxija tan-negozju tal-familja tiegħu - kif ukoll li kien direttur tal-Electrogas Malta Limited, u kien ta’ gwadann għalih.

Ma kienet tressqet l-ebda evidenza biex tappoġġja t-talba ta’ Fenech li kien qed jiltaqa’ ma’ diffikultà biex iwettaq in-negozju jew jonora l-obbligi finanzjarji tiegħu, innutaw l-imħallfin, u lanqas ma spjega x’qed iwaqqafu milli sempliċement jitlob varjazzjoni fl-ordni ta’ ffriżar.

Fl-aħħarnett, il-kodiċi kriminali ma kkontemplax ir-revoka ta’ ordni ta' ffriżar sal-konklużjoni tal-proċeduri kriminali, qalet il-qorti, li ċaħdet l-appell.

L-Avukati Charlene Camilleri Zarb u Maurizio Cordina rrappreżentaw lill-Avukat tal-Istat fil-proċeduri. L-Avukat Charles Mercieca assista lil Yorgen Fenech.

More in Qrati u Pulizija