Twelidt tifel maqbud f’ġisem ta’ tifla

Alex Mangion twieled fir-Rumanija bħala tifla fl-1 ta’ April 1990. Ta’ sena ġie adottat mill-koppja Mangion minn Ħ’Attard. Iggradwa fin-Negozju u l-Kummerċ u jaħdem bħala direttur maniġerjali mal-kumpanija tal-familja. Sena ilu daħal fil-forum tal-PN fil-grupp tal-FOI (Forum Opportunitajiet Indaqs) li hu forum dwar orjentazzjoni sesswali. Alex hu transgender u jqis ruħu bħala raġel. Qed jikkontesta  l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f’isem il-PN fuq il-lokalità ta’ Ħ’Attard.

ritratt Ray Attard
ritratt Ray Attard

L-ILLUM iltaqgħet ma’ Alex Mangion, li f’din l-intervista rrakkonta minn dak li għaddha minnu, għaliex daħal fil-politika u fejn irid jasal fil-qasam politiku.

Alex beda biex jgħidli kif u meta nduna li hu tifel u mhux tifla. “Minn dejjem ħassejtni differenti mill-bniet l-oħra. Meta kont inħares fil-mera kont nara persuna differenti minn dak li turi l-mera. Ġo fija kont inħoss li jien mhux tifla, iżda tifel. Kont nattendi skola privata fejn fil-klassi konna mħaltin subien u bniet u dejjem kont miġbud lejn il-bniet bħal kull tifel ieħor. Qatt ma kelli ġibda lejn is-subien.”

Staqsejtu ta’ liema età beda jħossu tifel u mhux tifla fejn qalli li dan kien iħossu minn dejjem, iżda kien aktar konxju meta kellu bejn sitta u seba’ snin. Għalkemm hi età kemxejn żgħira iżda, hu beda jgħidli li minn tfulitu ħass xi ħaġa differenti fis-sesswalità tiegħu. “Kont inħoss ġibda lejn il-bniet iżda jien mhux liżbjana, jien raġel minn ġewwa. Meta kont l-iskola batejt ħafna fejn kont niġi mgħajjar liżbjana, ġieli anke ‘she male’ (mara b’organi sesswali ta’ raġel) meta ma kontx. U dawn kienu jgħajruni hekk meta kellna madwar seba’ snin. Dan wassal biex minn ta’ età żgħira kont inħossni waħdi. Darba minnhom għamilt kuraġġ u tkellimt ma’ ħabiba dwar kif kont inħossni u fiha sibt ħabiba kbira li kienet tifhimni, allavolja konna t-tnejn li aħna tfal.”

Hawnhekk induna li anke jien kont kemxejn imħawwad bis-sitwazzjoni quddiemi u qalli, “nitolbok tifhem din ħalli tkun tista’ twassalha lil ħaddieħor. Jien għandi l-ġeneru u s-sess ma jaqblux. Il-ġeneru hu dak li jien u dak li nħoss: maskili; filwaqt li s-sess hu dak li jidher fuq barra: ġismi hu femminili. Jien raġel maqbud f’ġisem ta’ mara.”

Alex fil-fatt sentejn ilu meta kellu 23 sena għamel operazzjoni u neħħa sidru biex ikollu dehra aktar ta’ dak li hu - raġel. Qalli wkoll li għadu qed jistudja lilu nnifsu għal operazzjonijiet akbar għax irid ikun ċert li ma joħolqulux problemi ta’ saħħa. “Naċċetta dak li jien - transgender.”

Alex bħalissa qiegħed f’relazzjoni ma’ tfajla u anke jekk għadhom bidu jinsab kuntent ħafna. Tkellimna wkoll dwar akbar problema - meta ġie biex itarraf il-ġeneru sesswali tiegħu lil ġenituri tiegħu. “Kelli disa’ snin meta ddeċidejt li ngħid lil ommi u lil missieri. Mort quddiemhom u għidtilhom hekk: “Ma, pa, jiena tifel u mhux tifla.”

Hawnhekk iddeċieda li jitkellem missieru, li kien preżenti għall-intervista wkoll, li għaddha minn din l-esperjenza li forsi qatt ma ħolom. “Aħna bgħatnih skola privata u mill-iskola kienu wrewna li hu differenti minn tfal oħra. Iżda meta qalilna hekk, nammetti li m’aċċetajnihiex b’xi ferħa. Għall-ewwel ħsibna li kien għadu żgħir wisq biex ikun jaf x’qed jgħid u x’ried ifisser. Ħadnih għand psikologu u qalilna biex nagħtuh ċans għax hu ma kien qed jara xejn stramb. Iżda ddeċidejna li nieħdu iżjed opinjonijiet, fejn psikologu minnhom qalilna, ‘jekk qed tbatu intom aħseb u ara kemm qed ibati aktar minnkom hu li għaddej minn din it-trawma.’ Kompla jgħidilna li t-tifel bħalissa qed iħossu għaddej minn Strada Rjali għarwien ħuta.’ U bil-mod bdejna naċċettaw ir-realtà - għax aħna lil Alex aċċettajnih meta ġibnih id-dar mir-Rumanija.”

Kien hawn li Alex ħares lejja u qal, “Meta kelli 15-il sena, jiġifieri 6 snin wara li kont għidtilhom li jiena tifel u mhux tifla għajtuli quddiemhom u ommi qaltli, ‘se jkollna tifel!’ u jien ħsibt li ommi kienet tqila u bqajt iċċassat, iżda hi ħarset lejja u qaltli, “qed inħarsu lejh issa”. Kien il-mument li aċċettaw is-sesswalità tiegħi. Dak il-ħin ħassejt xibka titqatta’.”

”Dak kien il-mument li aċċettaw is-sesswalità tiegħi. Dak il-ħin ħassejt xibka titqatta’”

Hawn John reġa’ intervjena fl-intervista u qal, “Inħossni kburi b’Alex u flimkien ma’ ommu llum nħarsu lejh bħala grazzja minn Alla.”

Storja ta’ kuraġġ, storja ta’ gladjatur li ma ċeda qatt sa ma wera l-ġeneru vera tiegħu. U dan wasslu biex joħroġ fuq barra jirrakkonta l-istorja tiegħu ħalli jkun jista’ jgħin lil dawk li jitwieldu differenti minn ħaddieħor li jaċċettaw lilhom infushom kif inhuma u ma jibżgħux jaħbu l-identità vera tagħhom. “Irrid ngħin lin-nies fejn nista’, għalkemm dejjem inżomm f’moħħi li rrid dejjem noqgħod attent li ma nħallix min jagħtini xi daqqa ta’ stalett f’dahri.”

“Ma rridx li jivvutawli għax jien transgender. Ma rridx nilgħab il-logħba tal-vittma. Irridhom jivvutawli għax nista’ nagħmel id-differenza”
“Ma rridx li jivvutawli għax jien transgender. Ma rridx nilgħab il-logħba tal-vittma. Irridhom jivvutawli għax nista’ nagħmel id-differenza”

Mistoqsi kif għażel li jimmilita fil-partit li astjena fil-liġi tal-Unjoni Ċivili Alex wieġeb, “weġġajt dakinhar, ħafna weġġajt għax dakinhar għidt fil-pubbliku li ‘mhix għażla li tastjeni’ u bdejt naħseb li dawn se jagħmlu l-istess meta niġu għall-liġi tal-identità tal-ġeneru. Iżda wara li ħsibtha sew iddeċidejt li flok nabbanduna dan il-partit, nidħol fih u ngħin fil-bidla tal-mentalità. Rajt li Simon Busuttil hu bniedem aktar miftuħ u ried jibdel u jġedded il-partit u fil-fatt illum il-PN ivvota favur il-liġi tal-identità tal-ġeneru. Illum inħoss li kontra dak li kien hemm fl-amministrazzjoni ta’ qabel, li ma tantx kont naqbel magħha, hemm partit liberali u partit miftuħ.

“Kont tkellimt fil-Konvenzjoni tal-Partit dwari u dwar l-esperjenzi tiegħi bħala transgender u kont ferm eċitat. Il-membri laqgħuni tajjeb ħafna - iżda mbagħad fl-aħħar Kunsill Ġenerali ingħatajt standing ovation fejn kien mument mill-aktar emozzjonanti.”

Alex iddeċieda li joħroġ bħala kandidat għal Kunsilli Lokali fuq Ħ’Attard - “jien l-iżgħar wieħed fil-lokalità, iżda ma rridx li jivvutawli għax jien transgender. Ma rridx nilgħab il-logħba tal-vittma. Irridhom jivvutawli għax nista’ nagħmel id-differenza. Irrid nara lil Ħ’Attard dejjem titjieb. Li jien transgender tgħini biex nifhem aktar lil dawk diskriminati u lil dawk li jiddefendu l-minoranza.”

Nawguraw suċċess lil dan iż-żagħżugħ, iżda Alex se jieqaf hawn fil-karriera politika li qabad? Jiġifieri li jkun membru fil-kunsill lokali hu biżżejjed għal Alex?

“Ma nixtieqx nieqaf hawn. Inħares lil hinn mill-kunsilli lokali fejn tidħol politika. Irrid inkun politiku li ngħin lin-nies u mhux għal xi gwadann finanzjarju iżda biex ngħin. Ma nħossx li nkun prużuntuż jekk ngħid li iva se naħdem biex jirnexxili nimxi iżjed fil-politika - ħalli nkun nista’ nagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Għandi viżjoni li l-politika ma tibqax tal-kuluri iżda tal-valuri u prinċipju. ”

More in Intervisti