Owen Bonnici | Nilqgħu għall-isfidi bi pjan serju

Jekk ma nkomplux niddiskutu, nippjanaw, b’rieda tajba flimkien, ma nkunux ħadna l-opportunità ppreżentata minn din l-esperjenza

Bla dubju li dan iż-żmien li ninsabu fih huwa żmien li jpoġġi quddiemna sfidi. Sfidi li qed jaffaċċjaw is-setturi kollha, uħud aktar minn oħrajn. Sfidi li sibna quddiema fis-settur tal-Edukazzjoni wkoll. Imma kif ħadt gost nispjega fil-programm Xtra, aħna qed nilqgħu għal dawn l-isfidi billi ġbarna lil dawk kollha konċernati fis-settur flimkien u ippjanajna t-triq ‘l quddiem flimkien.

Meta kellna din l-isfida kbira quddiemna, rajnali dawk kollha li huma l-istakeholders ewlenin, skejjel tal-gvern, tal-Knisja, dawk privati, l-Unjin tal-Għalliema, u oħrajn, f’kelma waħda dawk kollha li għandhom sehem attiv f’dan il-qasam, rajna li ningħaqdu flimkien madwar mejda u dak li ppjanajna u ddeċidejna, ippjanajnieħ u ddeċidejnieħ flimkien.

Nemmen li dan wassal biex daħħalna ċertezza kemm jista’ jkun possibbli f’ambjent li qed jinbidel minn ġimgħa għall-oħra.

U ma niddejjaqx niftaħar li bħala pajjiż, mill-bidunett, il-poplu kien jaf x’se jiġri fejn jidħlu eżamijiet, tlugħ minn sena għal oħra, benchmarks, Sec, MATSEC, u ninsab kburi ħafna li flimkien tajna ċertezza. Ċertezza li hija importanti ħafna f’dan iż-żmien li kif għidt, is-sitwazzjoni qed tinbidel mil-lum għal għada.

Il-ħidma tagħna wasslet ukoll biex f’temp ta’ ftit jiem minn mindu ingħalqet is-sena skolastika, fit-13 ta’ Marzu, mingħajr dewmien, l-edukazzjoni marret onlajn. Fatt li apprezzawħ ferm kemm il-ġenituri u l-kustodji tal-istudenti tagħna. Mertu ta’ ħidma li fiha kien hemm fuq quddiem tal-għalliema, l-LSEs u l-edukaturi tal-pajjiż.

Dawn kienu l-qofol biex jaqtgħu l-għatx li kellhom l-studenti u l-ġenituri tagħhom għat-tkomplija tal-edukazzjoni. Ħidma flimkien li b’rieda u impenn tajna din it-triq ‘l quddiem. Mertu tat-twaqqif mall-ewwel ta’ Grupp ta’ Ħidma li ppjana u ħa deċiżjonijiet għal dan il-għan.

Deċiżjonijiet li wasslu mhux biss biex l-edukazzjoni tmur onlajn, imma wkoll it-tkomplija tas-servizzi tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni li jagħtu lil familji vulnerabbli, fosthom il-kollazzjon b’xejn li ssoltu nagħtuh fl-iskejjel, imma qed inwasslulhom fid-djar. Servizz ta’ internet b’xejn ukoll lil dawn il-familji, u wkoll mezz elettroniku b’self lill-istess familji.

Fejn hemm rieda, intenzjoni tajba u impenn, diskussjoni twassal għal soluzzjoni.

Ma rridx nagħti l-impressjoni li kollox huwa perfett. Hemm fejn nistgħu nkomplu nsaħħu. Imma pajjiżna f’dan il-kamp huwa xempju ta’ kif jistgħu jaħdmu pajjiżi oħra.

U ngħid hekk, għaliex jekk tieħu, fost oħrajn, ir-Renju Unit, tara li dawn waslu għal deċiżjonijiet li aħna konna ilna li implimentajna, ġimgħat sħaħ warajna.

Aħna ħsibna wkoll biex innaqqsu l-piż fuq dawk il-familji li għandhom aktar minn wild wieħed u fid-djar tagħhom kellhom kompjuter wieħed biss. Iva, anki lil dawn għamilna l-isforzi kollha tagħna biex insibulhom soluzzjoni.

Li huwa żgur huwa, li aħna ma rridu lil ħadd, lill-ebda student, jibqa’ lura jew iħossu maqtugħ minn sħabu l-istudenti, għax kif għist kemm-il darba, f’din is-sitwazzjoni li ġiet fuqna għall-għarrieda assolutament ma ridniex li l-istudent jeħel hu intortament. Din żgur li le.

L-istudenti jsibu fl-iskejjel tagħna it-tieni dar tagħhom. U ma ridniex li - b’din l-imxija tal-coronavirus – ikollna r-riskju li nitilfu dan. B’hekk il-ħidma u l-impenn tagħna biex l-istudenti jkomplu jsibu it-tieni dar tagħhom minn darhom stess.

Il-ħidma tagħna b’risq l-istudenti wasslet ukoll biex illum-il ġurnata dawn jistgħu jkomplu t-tagħlim tagħhom ukoll permezz ta’ portal ġdid, teleskola.mt, li huwa mimli b’iktar minn 1,000 lezzjoni u attività għall-istudenti kollha mis-snin bikrin sa tmiem is-sekondarja.  

L-għan tal-portal huwa li jagħmilha faċli għall-istudenti, għall-ġenituri u għall-għalliema biex isibu lezzjonijiet ta’ kull sena skolastika u ta’ kull suġġett b’mod faċli ħafna.  

U dan huwa eżempju ieħor ta’ dak li ktibt aktar ’l fuq. Il-ministeru mill-ewwel ġurnata tal-għeluq temporanju tal-iskejjel ra li jqiegħed riżorsi online biex l-istudenti u l-ġenituri jkunu jistgħu jagħmlu użu minnhom bl-iktar mod faċli. Issa qed noffru prodott aħjar, kemm mil-lat ta’ faċilitajiet interattivi u iktar u iktar mil-lat ta’ kontenut, u kien għalhekk li ġie maħluq dan il-portal.

Il-portal fih materjal adattat għat-tfal tal-kinder, għall-istudenti tal-primarja, tal-medja u tas-sekondarja, f’kull suġġett. Wieħed ikun jista’ wkoll iħalli l-kumment tiegħu ħdejn kull lezzjoni sabiex jikkomunika mal-għalliema. Il-portal fih minjiera ta’ tagħlim u ta’ riżorsi marbutin mas-sillabi li jintużaw fl-iskejjel tagħna kollha, tal-Istat, tal-Knisja u l-indipendenti.

U biex ukoll ma’ nħalli l-ebda student jaqa’ lura jew ma jħossux fuq l-istess livell ta’ sħabu, rajna li l-ġenituri bi tfal li jbatu mid-dislessija jistgħu jużaw il-portal biex jikkomunikaw ma’ esperti biex jagħtuhom l-għajnuna fit-tagħlim ta’ uliedhom. Il-portal fih ukoll l-għodda kollha meħtieġa sabiex l-istudenti, il-ġenitur jew l-għalliem jikkomunikaw faċilment b’mod diġitali.

Nirringrazzja lil dawk l-edukaturi li bis-saħħa tal-ħidma u tad-dedikazzjoni tagħhom tfassal, inħoloq u ntela’ dan il-portal, b’riżorsi adattati għall-istudenti Maltin. Permezz ta’ dan il-portal, uffiċjali edukattivi, kapijiet tad-Dipartment u l-għalliema qegħdin għall-ewwel darba jaqsmu r-riżorsi tagħhom mal-istudenti kollha. 

Irrid ngħid li l-portal se jkun wieħed attiv li jinbidel ta’ spiss u li jikber bl-għajnuna ta’ ħafna edukaturi li għandhom għal qalbhom it-tagħlim ta’ uliedna.

Kollox ma kollox, irridu nħarsu ‘l quddiem. Irridu naraw dawn l-isfidi li għandna quddiemna. Irridu naraw ix-xogħol kbir li sar f’temp ta’ ftit jiem. Irridu naraw dak li għamilna.

U hawn l-importanti.

Kif nisbħu minn din is-sitwazzjoni żgur li se jkollna dinja ġdida quddiemna. Kollox jorbot mal-bżonn li l-isfida li għandna llum indawwruha f’opportunità. U hawn l-Edukazzjoni hija eżempju kruċjali. Irridu nkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li qed joħroġ minn din l-esperjenza.

Jekk ma nkomplux niddiskutu, nippjanaw, b’rieda tajba flimkien, ma nkunux ħadna l-opportunità ppreżentata minn din l-esperjenza.

More in Politika