Imħallef iddikjara kawża kostituzzjonali ppreżentata minn Calleja Maatouk 'irregolari u nulla'

Jomic Calleja Maatouk, li jinsab maħrub mill-awtoritajiet ġie interċettat mill-pulizija, huwa kien iddiskuta wkoll l-importazzjoni ta’ ricin, fentanyl, kif ukoll is-sustanza radjuattiva velenuża polonium-210

Imħallef qies bħala “irregolari u null,” il-proċeduri kostituzzjonali għal sejba ppreżentati s-sena l-oħra minn Jomic Calleja Maatouk, li minn dak iż-żmien ħarab waqt li kien fuq pleġġ, li kien akkużat li pprova jimporta splussiv li kien inxtara minn fuq id-dark web. 

Calleja Maatouk kien ġie arrestat fl-2020 wara kunsinna kkontrollata ta’ pakkett li kien ġie interċettat mill-pulizija u li fih kien instab splussiv militari magħruf bħala C4. 

L-interċettazzjoni kienet riżultat tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-intelliġenza barranin u lokali. 

Ġie żvelat ukoll li Calleja kien iddiskuta wkoll l-importazzjoni tar-riċina (ricin), fentanyl, kif ukoll is-sustanza radjuattiva velenuża polonium-210. 

Huwa kien eventwalment instab ħati f’Lulju tal-2023 u kkundannat għal 5 snin ħabs, u ġie ordnat ukoll iċedi €51,000 f’garanziji ta’ pleġġ. Wara li ppreżenta appell, Calleja Maatouk ingħata l-ħelsien mill-arrest sakemm isir l-appell tiegħu u sussegwentement kien ħarab. 

Fi Frar 2022, filwaqt li l-proċeduri kriminali kontrih kienu għadhom għaddejjin, l-avukat tiegħu, Benjamin Valenzia, kien kontro-eżamina lis-Supretendent tal-pulizija George Cremona u staqsieh minn fejn kienet ġiet l-informazzjoni dwar ix-xiri mill-dark web. Dik il-mistoqsija kienet ma ġietx aċċettata mill-qorti peress li talbet l-iżvelar ta’ informazzjoni li s-Supretendent ma setax jixhed dwarha. 

Valenzia kien ippreżenta l-proċeduri kostituzzjonali wara talba oħra għall-istess informazzjoni, din id-darba magħmula permezz ta’ applikazzjoni għall-iżvelar tal-provi kontra l-klijent tiegħu, li ġiet miċħuda ukoll. 

Ġiet miċħuda wkoll applikazzjoni għal miżura provviżorja, li kienet tissospendi l-proċeduri kriminali kontra Calleja Maatouk sakemm l-ilment kostituzzjonali jiġi solvut. 

L-avukat kien sostna li peress li l-provi li ntużaw biex jikkundannaw lil Calleja Maatouk kienu inammissibbli. Dan minħabba li l-provi ma kinux suġġetti għal divulgazzjoni, u kienu nġabru fl-Istati Uniti. 

Il-konvenuti: il-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat, kienu ċaħdu l-insinwazzjoni ta’ kwalunkwe att ħażin min-naħa tagħhom, billi rreferu għal każ ta’ liġi li kien stabilixxa d-dritt għall-iżvelar ta’ provi rilevanti ma kienx dritt assolut, iżda kellu jintiżnu kontra interessi konkorrenti, bħas-sigurtà nazzjonali jew il-ħtieġa li jiġu protetti xhieda f'riskju ta' ritaljazzjoni jew li tinżamm is-segretezza tal-metodi ta' investigazzjoni użati mill-pulizija. 

Ġie argumentat b’suċċess li t-terminu “intelliġenza” kien jinkludi kwalunkwe informazzjoni li kienet ġiet użata biex tipponta l-investigazzjoni fid-direzzjoni li wasslet għall-ġbir tal-evidenza, iżda d-dritt tal-iżvelar kien japplika biss għal “evidenza materjali”, jiġifieri, evidenza li hija kemm rilevanti kif ukoll importanti biżżejjed biex tiġi esebita fl-atti tal-proċedimenti.

F’deċiżjoni li ngħatat it-Tnejn filgħodu, l-imħallef laqa’ l-argumenti tal-akkużati, u osserva li t-talba għal referenza kostituzzjonali ta’ Calleja Maatouk, li kienet ġiet miċħuda u r-rikors li bih kienu tressqu dawn il-proċeduri kostituzzjonali kienu materjalment l-istess. “Għalhekk din il-qorti tħoss li m’għandhiex tiddikjara lilha nnifisha fuq il-mertu tal-proċeduri inkwistjoni, peress li dawn diġà ġew iddikjarati bħala frivoli mill-Qorti tal-Maġistrati fid-digriet tagħha li ċaħdet it-talba tiegħu għal rinviju kostituzzjonali.”

L-Imħallef ċaħad ir-rikors u ddikjarah irregolari u null, u ordna li l-ispejjeż tal-kawża jitħallsu minn Calleja Maatouk.

More in Qrati u Pulizija