Il-Qorti tordna li rġiel Sirjani akkużati b’reati ta’ terroriżmu għandhom każ xi jwieġbu

Il-Qorti twitti t-triq għall-akkuża ta’ żewġ ċittadini Sirjani fuq reati relatati mat-terroriżmu, u tiddikjara li kien hemm każ x’twieġeb hekk kif huma akkużati li pubblikament inċitaw jew jippromwovu atti ta’ terroriżmu

Farhan Mohammed Sheikh, Abdullah Aliwi ta’ 29 u 23 sena, it-tnejn minn Homs fis-Sirja huma akkużati li pubblikament inċitaw jew jippromwovu atti ta’ terroriżmu, reklutaw nies biex iwettqu atti terroristiċi jew biex jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom lejn kampijiet ta’ taħriġ terroristiku u b’taħriġ ta’ struzzjonijiet lin-nies fl-użu ta’ splussivi, armi tan-nar jew armi oħra għal skopijiet terroristiċi.

Huma ġew akkużati wkoll li rċevew tali taħriġ huma stess bil-għan li jikkommettu jew jikkontribwixxu għal azzjonijiet terroristiċi, jiffinanzjaw jew jorganizzaw vjaġġar barra minn xtutna tar-rekluti lejn kampijiet ta’ taħriġ u li joħolqu materjal ta’ propaganda terroristika.

L-irġiel qed jaffaċċjaw ukoll akkużi oħra, relatati mal-inċitament, l-għajnuna jew il-kompliċità tat-twettiq ta’ reati relatati mat-terroriżmu, konfoffa kriminali, it-twaqqif jew is-sħubija f’organizzazzjoni li hija mħarrġa u mgħammra biex tavvanza ideal politiku. Fl-aħħar nett, huma akkużati li jippromwovu, organizzaw jew iffinanzjaw organizzazzjoni kriminali.

L-avukati tal-akkużati kienu argumentaw li ma kienx hemm biżżejjed provi. Madankollu, il-Maġistrat Marseanne Farrugia ma qablitx ma dan. 

F’digriet li ngħata nhar il-Ġimgħa, il-maġistrat iddikjarat li kien hemm biżżejjed provi biex jistħoqqilhom l-akkuża tagħhom, u bagħatet l-atti lura lill-Avukat Ġenerali (AG), li issa jiddeċiedi kif għandu jipproċedi.

Il-Qorti qalet li għalkemm kienet konxja ta’ sentenzi li kienu ddeċidew li l-livell ta’ prova f’dan l-istadju jeħtieġ li jindika biss il-ħtija probabbli tal-persuni akkużati, kienet tal-opinjoni li l-livell ta’ prova għandu jkun kemmxejn inqas - iddur xi mkien bejn possibbli u probabbli ta’ ħtija.

“Kull interpretazzjoni differenti tkun tfisser li m’hemm l-ebda distinzjoni fil-qasam tad-dritt ċivili fir-rigward tal-livell ta’ prova bejn deċiżjoni meħuda fuq bażi prima facie u deċiżjoni fuq il-mertu, għaliex iż-żewġ proċeduri għalhekk ikunu jeħtieġu prova sal-livell ta’ probabbiltà. ” Din l-interpretazzjoni ovvjament twassal għal konklużjonijiet assurdi f’kawżi ċivili, qalet il-qorti, u allura l-oneru tal-prova għal prima facie kellu jkun inqas minn dak fuq bilanċ ta’ probabbiltà.

Il-Maġistrat qalet li temmen ukoll li t-tifsira ta’ ‘ipprovat to the prima facie level’ għandha tkun l-istess fis-sistema ġuridika Maltija kollha, “kull fejn tintuża, kemm fil-kamp tal-liġi ċivili kif ukoll dik kriminali.”

Għall-finijiet tal-każ inkwistjoni, qalet il-maġistrat, kien biżżejjed li l-qorti tkun sodisfatta li l-prosekuzzjoni wriet biżżejjed provi li jistgħu “legalment u raġonevolment” iwasslu mħallef, maġistrat jew ġurija biex isib il-ħtija, anke jekk dik il-konklużjoni xorta tista’ tiġi diskussa.

Waqt li applikat dan għall-każ quddiemha, il-Maġistrat Farrugia osservat li l-provi esebiti rriżultaw li ż-żewġ imputati kellhom materjal  relatat mal-grupp terroristiku tal-Istat Iżlamikufuq il-mobile materjal tagħhom, “inkluż filmati ta’ nies maqtula minn dan il-grupp terroristiku, nasheeds (innijiet Iżlamiċi) relatati ma’ dan il-grupp terroristiku u abbonamenti ma’ Telegram biex jirċievu materjal relatat ma’ dan il-grupp terroristiku.”

Il-Qorti nnutat li d-difiża ma kinitx qed tikkontesta dan l-istat ta’ fatt, iżda kienet qed targumenta li s-sempliċi fatt li kienu rċevew il-materjal ma kienx jikkostitwixxi r-reati kriminali li huma akkużati bihom. “Skont id-difiża, l-akkużati ma kinux qed jippromwovu jew ixerrdu l-interessi tal-Istat Iżlamiku u s-sempliċi fatt li jkollhom simpatiji ma’ grupp terroristiku ma kienx jikkostitwixxi reat kriminali,” innotat il-qorti.

Waqt li saħqet li ma kellhiex is-setgħa li tittratta l-merti tal-każ inkwistjoni, il-qorti qalet li wara li rat il-provi esebiti s’issa, kienet sodisfatta li kien hemm każ x’twieġeb li jistħoqqlu aktar investigazzjoni. Bagħtet l-atti tal-kawża lill-AG sabiex titfassal att ta’ akkuża u l-irġiel jiġu mressqa quddiem il-qorti kompetenti.

L-avukati Jose Herrera, Franco Debono, Matthew Xuereb u Martina Herrera huma avukati difensuri.

L-Ispetturi Jean Paul Attard u Zachary Zammit qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati Antoine Agius Bonnici, Francesco Refalo u Rebekah Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

More in Qrati u Pulizija