'L-AĠ qaltilna biex ma ninvestigawx ilmenti ta' Fenech sakemm jiġu konklużi l-prosekuzzjonijiet l-oħra'

Supretendent tal-pulizija jixhed dwar il-proċeduri ta’ kontestazzjoni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija miftuħa minn Melvin Theuma

L-Avukat Ġenerali kienet tat parir lill-pulizija biex ma jinvestigawx ilmenti kriminali mressqa minn Melvin Theuma u Yorgen Fenech kontra xulxin, sakemm jiġu konklużi l-proċeduri kriminali kontrihom. Dan intqal fil-Qorti, dalgħodu stess, quddiem il-Maġistrat Nadine Lia.

Melvin Theuma kien fetaħ il-proċeduri ta’ kontestazzjoni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija fejn sostna li naqas milli jinvestiga lil Yorgen Fenech talli allegatament ippreżenta rapport falz tal-pulizija kontrih. Is-Supretendent Frank Tabone kien irreżista talba li jesebixxi l-evidenza kollha mitluba mill-avukati ta’ Theuma, sakemm indikaw l-għan tat-talba.

F’seduta preċedenti f’April, waħda mill-avukati ta’ Theuma, Kathleen Calleja Grima, kienet infurmat lill-Qorti li kopja tal-ilment kriminali separat li Fenech ressaq kontra Theuma għad trid tiddaħħal fl-atti tal-każ. Il-maġistrat kien iżda rrimarka li dawn il-proċeduri kienu kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u mhux Fenech.

'L-Avukat Ġenerali tatna l-parir biex ma ninvestigawx sakemm jiġu konklużi l-prosekuzzjonijiet l-oħra'

Meta waranofsinhar reġa’ beda l-każ, is-Supretendent Aquilina esebixxa kopja tal-ilment kriminali mressaq minn Fenech fit-22 ta’ Ottubru. Il-maġistrat, wara li qara d-dokument, osserva li l-Qorti kienet ħarġet digriet dwar l-annessi mal-ilment. Aquilina esebixxa wkoll kopja tal-ilment imressaq minn Theuma.

Il-maġistrat qara t-tweġiba tal-Kummissarju li fiha kien iddikjara li t-talba għall-evidenza għandha ssir quddiem il-Qorti Kriminali, u mhux permezz ta’ dawn il-proċeduri, fejn il-qorti ma setgħetx tkun taf jekk Theuma ngħatatx ​​aċċess għal kopja jew le. .

Calleja Grima kontro-eżaminat lis-Supretendent Aquilina, u talbitu jispjega liema proċeduri fil-Qorti ttratta l-ilment kriminali ta’ Theuma.
"Ma niftakarx... imma t-talba kienet li l-pulizija tinvestiga u tieħu passi dwar każ li għadu għaddej fil-Qorti," wieġeb is-Supretendent. Billi ma setax jiftakar id-dettalji, ix-xhud imbagħad intwera dokument u kkonferma li Theuma kien xhud fil-kawża Republic vs Yorgen Fenech, li jinsab akkużat bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

L-avukat qalet li l-klijent tagħha kien qed jagħmel żewġ talbiet, kalumnija u intimidazzjoni ta’ xhud. Staqsiet jekk is-Supretendent kellimx lill-uffiċjali prosekuturi b’rabta mal-ilment kriminali. “Kellimt mal-uffiċjal superjuri tiegħi, dak iż-żmien l-Assistent Kummissarju Stephen Mallia. Imbagħad morna nistaqsu għal parir legali mingħand l-Avukat Ġenerali, Victoria Buttigieg,” kompla jwieġeb. Għal dawn il-laqgħat kienu preżenti wkoll l-Assistent Kummissarju Sandro Gatt mill-Major Crimes Unit u l-Ispettur Darryl Borg.

L-avukata staqsiet jekk sarux xi investigazzjonijiet b’riżultat tal-ilment kriminali, hawn fejn is-Supretendent wieġeb, “konna għamilna appuntament mal-Avukat Ġenerali, li tatna indikazzjonijiet, anzi pariri, li f’dawn iċ-ċirkostanzi ma kellu jiġi investigat xejn sakemm jiġu konklużi l-każijiet u li din l-informazzjoni tiġi kkomunikata lill-avukati li jirrappreżentaw lill-partijiet.”

Mistoqsi jekk sarux xi investigazzjonijiet b'rabta mal-ilment kriminali, hu wieġeb li le. Huwa qal li ma jistax jgħid jekk is-Supretendent Sandro Gatt kienx tkellem mal-Ispetturi investigattivi, iżda kkonferma li ma kienx għamel dan hu stess. 

Ix-xhud qal li kien sema’ dwar il-maħfra presidenzjali ta’ Theuma mill-midja, iżda ma kienx involut jew innotifikat dwarha.

Calleja Grima staqset lil Aquilina jekk kienx staqsa dwar xi maħfra presidenzjali mogħtija lil Theuma. "Le ma għamiltx, " wieġeb u lanqas ma kien "infurmat b’xi kundizzjonijiet speċjali li gawda minn Theuma," żied jgħid.

Fir-rigward tar-recordings u xhieda esebiti u mgħoddija lill-pulizija minn Theuma, huwa qal li ma talabx kopja tagħhom u lanqas semagħhom, fuq parir tas-superjuri tiegħu u, sussegwentement, tal-Avukat Ġenerali. Is-Supretendent żied jgħid li kien segwa dan il-parir u ma talabx kopja.

 

More in Qrati u Pulizija