'M'inix opportunist...jekk tridu l-kariga ħuduha.. no problem' - Franco Debono

Franco Debono jwieġeb għal kritika minn laburisti fuq facebook wara artiklu  li deher fuq l-ILLUM 

Fil-gazzetta Illum ta' nhar il-Ħadd u fuq il-portal tal-istess gazzetta kien ppubblikat parti mill-blog tta' Franco Debono meta kien qed jiddiskuti lil Salvu Mallia u l-fatt li seta jitfaċċa partit ġdid. Parti mill-artiklu ta' Franco Debono kien jgħid hekk: “36,000 vot huma seba’ siġġijiet fil-Parlament jew aktar, u f’Parlament ta’ 70 siġġu, għandhom saħħa kbira ħafna li mhux biss jiddeċiedu min jiggverna, iżda hemm biżżejjed voti għal partit imdaqqas.” Dan il-paragrafu tiegħu donnu li ma niżilx tajjeb ma' diversi partitarji Laburisti li fuq il-facebook ikkritikawh. Fosthom kien hemm argument sħiħ bejnu u bejn ċertu Tarcisio Baldacchino bi Franco Debono jwieġeb li hu mhux opportunist u jekk 'tridu l-kariga ħuduha no problem" filwaqt li rrefera għal xi ħadd ieħor li ħa t-tripplu li ngħata hu. Franco Debono fil-fatt wieġeb hekk fost diversi paragrafi oħra:

Tarcisio Baldacchino komplu paxxuh lil franco debono xalata ghamel il-bierah fic-circlu ta xarabank u dan il-gvern fetahlu id-dejh ulaghqaw wasal iz-zmien qabel in-kun tardt wiaq jaqbad xkupa u jibda jiknes halli inadaf u jafda biss lin-nies fdati minnu lil min tafu tistaqshiex ghalih

Cedric Borg Dan iehor ma joqod imkien phal marlene,

 

Franco Debono IV Meta kont mal-PN jien qatta m'attendejt attivitajiet tal-PL. Jien dejjem iddikjarajt li minix membru tal-PL

Cedric Borg Imma fuq lispalell kont fl 10 ta marzu

Franco Debono IV Mhux jien mort ta! Nista naccertak. pero napprezza l-genwinita ta' dawk n-nies u ta eluf ta nies ohrajn ta twemmin Laburist li wrew hafna rispett fil-konfornt tieghi. Nkun qed nonqos jekk ma nghidx dan

Mark Anthony Portelli lapsus?

Catherine Grixti Lunika tnejn li fejn kien hemm il hazin u bla biza qaluh huma franco u marlene . Malti gahan min jitkelem bsincerita jaqlaha u min ihawad bulli . Franco il ghima kont ragel fuq lirgiel ma stajtc tispjega ahjar mili tkelimt fuq is sitwazjoni li ghadej il pajjiz .

Cedric Borg Ma jmiskomx kecejtuwom it tnejn

Franco Debono IV Tarcisio Baldacchino, jien hrigt ghonqi ghad-demokrazija f'dan l-pajjiz sa min qabel l-elezzjoni u qatt ma kont opportunist u ssehibt mal-PL meta kien fil-gvern anzi ghamiltha cara li minix membru. Jiena konsistenti dejjem u minix opportunist. jekk tridu l-kariga huduha no problem. Grazzi u tislijiet. Pero l-kariga tieghi rajt? Hemm min ghamel ghoxrin sena jghajjarkom u tajtuh tripplu tieghi. Litteralment Malta ta' taht fuq! X'sar minnha l-MERITOKRAZIJA u tista ma taqbilx maghna izda tista tahdem maghna? Gej bl-ixkupa! Ahjar tiknes mohhok! U qed nghidlek bhala cajta!

Tarcisio Baldacchino iva min ghamel 40 sena jinsulent lil laburistiil-lum gie iprejat 56000 fis-senajien illi nikritika fuqa u fuq dak li il-gimgha stidnek fuf il-program ara qabel qatt ma sidnek jien mohhi miftuh u principju wiehed ghandi u nemmen fihu ghal kemm min hiex xi lawra mohh ghandi biex nahseb

Franco Debono IV Tarcisio Barbara, anke jien, dak li kont qed nghid hames snin ilu u wisq probabbli kotn taqbel mieghi f'hafna minnu qed nghidu illum. L-proposti li ghamilt jien qed isiru ligijiet u ghalekk jiena konsistenti u ta principju u qed naqblu

 

 

More in Politika