Il-Qorti Kostituzzjonali tiċħad appell ippreżentat minn Alfred Degiorgio

It-talba ta’ Alfred Degiorgio kienet diġà ġiet miċħuda mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni Kostituzzjonali f’Mejju 2022

Il-Qorti Kostituzjonali ċaħdet appell ippreżentat minn Alfred Degiorgio u kkonfermat li ma kien l-ebda ksur tad-drittijiet fundamentali tiegħu bl-użu ta’ mowbajls. 

It-talba ta’ Alfred Degiorgio kienet diġà ġiet miċħuda mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni Kostituzzjonali tagħha, ippreseduta mill-Imħallef Anna Felice, f’Mejju 2022, iżda l-qattiel li nstab ħati kien sussegwentement ippreżenta l-appell li ġie deċiż illum.

Il-Qorti Kostituzzjonali, ippreseduta mill-Prim Imħallef Mark Chetcuti, l-Imħallef Giannino Caruana Demajo u s-Sur Anthony Ellul, ċaħdet b’mod konklużiv it-talba fis-sentenza li ngħatat nhar it-Tnejn.

Il-Qorti osservat li f’Ottubru 2022, wara li kien ippreżenta l-każ tad-drittijiet tal-bniedem, Degiorgio kien instab ħati għall-qtil tal-ġurnalista u li kien ipparteċipa f’organizzazzjoni kriminali. Talli wieġeb ħati, huwa ġie kkundannat għal 40 sena ħabs. 

It-tliet imħallfin kienu stiednu lil Degiorgio biex jiddikjara li ma kellux aktar interess fil-proċeduri preżenti, li kienu intiżi biex jipprevjenu l-użu tal-provi tat-telefon fil-ġuri tiegħu, peress li kien wieġeb ħati. Huwa kien insista fuq il-kontinwazzjoni tagħhom għax kien ressaq appell.

Dak l-appell ġie miċħud ukoll ftit aktar minn sena wara, f’Novembru tal-2023.

“Meta l-Qorti tal-Appell Kriminali kienet ċaħdet l-appell tal-attur, huwa għamel argument differenti biex juri l-interess kontinwu tiegħu f’dan il-każ. L-avukati tiegħu għamlu referenza għal kawża Kostituzzjonali li għadha għaddejja quddiem il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili u qalu li l-eżitu tiegħu jista’ jaffettwa wkoll dan il-każ.”

“Il-qorti qrat ir-rikors inizjali għal dak il-każ, li fih l-attur u ħuh… kienu qed jitolbu dikjarazzjoni għad-drittijiet fundamentali tagħhom għal smigħ xieraq. Dan minħabba li l-avukat tagħhom ma komplix jassistihom u kellhom ikunu rappreżentati minn avukat tal-għajnuna legali.”

Iżda dik il-kawża Kostituzzjonali li kienet għaddejja ma kellha xejn x’taqsam mal-ammissjoni tal-ħtija, osservat il-qorti. 

Il-qorti li rrimarkat li fil-fatt kienet ippreżentata qabel ma kellu jsir il-ġuri u eventwalment ġiet sostitwita mill-akkużi ta’ ħatja. 

L-imħallfin osservaw li jibqa’ l-fatt li l-proċess tal-attur ma sarx għax hu u ħuh kienu għażlu li jammettu għall-akkużi. Għalkemm kienu ppreżentaw appell li fih ma kinux ikkontestaw l-ammissjoni tal-ħtija tagħhom, dak l-appell kien ġie miċħud u s-sentenza tal-Qorti Kriminali ġiet ikkonfermata.

Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi u l-iżviluppi, l-imħallfin qalu li huma tal-fehma li Degiorgio m’għadx kellu interess ġuridiku li jwettaq dan l-appell. Degiorgio ntalab iħallas l-ispejjeż kollha tal-każ, "ladarba kompla jinsisti fuq l-appell meta ma kellux l-interess meħtieġ."

More in Kronaka