Il-Qorti taċċetta t-talba tal-aħwa Degiorgio biex ma jinstemgħux telefonati mhux awtorizzati

Din l-ordni ma testendix għall-evidenza kollha iżda għat-telefonati biss li "ma jafux minn fejn ġew jew jekk sarux legalment"

Il-Qorti tal-Appell Kriminali laqgħet parzjalment appell ippreżentat mill-aħwa George u Alfred Degiorgio kontra ċ-ċaħda tal-motivi preliminari tagħhom għall-abbozz ta’ akkuża ppreżentat kontrihom.

Dan ifisser li l-ġurija issa mhux se jkunu qegħdin jisimgħu uħud mit-telefonati preżentati lill-Qorti wara t-tneħħija tagħhom mix-xhieda tas-mis-Supretendent Keith Arnaud. Din l-ordni ma testendix għall-evidenza kollha iżda għat-telefonati biss li "ma jafux minn fejn ġew jew jekk sarux legalment."

L-avukat tal-aħwa Degiorgio kien preżenta aktar minn 100 argument quddiem il-qorti kriminali, billi sostna, fost affarijiet oħra, li l-evidenza tal-investigatur ewlieni kienet ibbażata fuq konġettura u spekulazzjoni dwar affarijiet mhux esebiti fl-atti tal-każ u li l-informazzjoni li nġabret mill-mobiles tal-irġiel kienet inġabret skont liġi li wara ġiet iddikjarata nulla skont il-liġi tal-UE.

L-akkużat difensur kien talab lill-Qorti tneħħi mir-rekords tal-każ partijiet mix-xhieda ta' Keith Arnaud li tirreferi għal ċerti interċettazzjonijiet tat-telefon tas-Servizz tas-Sigurtà.

"L-ebda mandat li jawtorizza dawn l-interċettazzjonijiet ma ġie esebit," sostna l-avukat tagħhom.

Permezz ta' 209 paġna, il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-Prim Imħallef, flimkien ma' żewġ Imħallfin oħra, innota li fir-rigward tal-interċettazzjonijiet, il-Qorti Kriminali kienet ħadet nota ta’ dan u li ġie ddikjarat u mhux ikkontestat mill-appellanti jew mill-Avukat Ġenerali li ma kien hemm l-ebda mandat li jawtorizzahom. Dak li kien inkwistjoni kien il-legalità tal-interċettazzjonijiet u l-evidenza marbuta direttament magħhom.

“Huwa ċar ħafna li dak li xehed l-ispettur ifisser li l-mobile ta’ George Degiorgio kien taħt osservazzjoni minn qabel l-isplużjoni [li qatlet lil Daphne Caruana Galizia]. L-inferenzi li jistgħu jittieħdu minn dawn id-depożiti huma ħafna, iżda apparti dan, ladarba l-mandat li jawtorizza l-interċettazzjonijiet ma jistax jibqa' jiġi esebit, wisq inqas l-allegat reġistrazzjoni tista' tixhed l-ispettur, allura għaliex għandha l-Qorti tippermetti li tali dikjarazzjoni tkun magħmula quddiem il-ġurati?"

L-imħallfin wieġbu li "l-ġurija kienet se tiffaċċja dikjarazzjoni mill-ispettur li huwa sema' u li fiha rrikonoxxa l-vuċi ta' George Degiorgio mingħajr ma qal min kien għadda r-recording lilu u jekk saritx legalment ..."

Il-Qorti għalhekk laqgħet parzjalment dan l-appell u ordnat it-tneħħija tal-parti rilevanti tax-xhieda ta’ Keith Arnaud, filwaqt li żiedet tgħid li Arnaud m’għandu jagħmel l-ebda referenza għat-telefon u reġistrazzjonijiet relatati lill-ġurija.

Hija, madankollu, ma qablitx mat-talba biex titneħħa kwalunkwe evidenza li nġiebet mill-informazzjoni mogħtija lil Arnaud mis-Servizzi tas-Sigurtà. Jekk l-investigatur uża informazzjoni anonima u l-investigazzjoni tiegħu wriet li l-informazzjoni kienet vera, l-evidenza skoperta hija ammissibbli u soġġetta għal kontro-eżami mill-akkużat, iddeċidew l-imħallfin.

More in Kronaka