Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

“Muscat tefagħna lura fis-sebgħinijiet”

Stefano Mallia dwar il-presidenza, l-Unjoni Ewropea u l-kandidatura tiegħu.

Jerome Caruana Cilia / 9 ta' Marzu 2014 13:04
Età – 42

Professjoni – Speċjalizzazzjoni fil-qasam tal-Unjoni Ewropea

Ħolma li ma wettaqtx – Jgħum mal-baleni

Ktieb li qed taqra bħalissa – Eddie My Journey

Politiku li tammira – Dawk kollha li jidħlu fil-politika biex jagħtu servizz lil pajjiżhom 

Stefano Mallia huwa kandidat ġdid f’isem il-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f’Mejju li ġej. Iżda mhuwiex xi persuna kompletament barrani għall-politika. Hu kien involut fil-kampanja tal-PN għall-elezzjoni tal-PE tal-2009. Ir-riżultat kien falliment totali għall-PN fejn kien tilef dik l-elezzjoni b’aktar minn 35,000 vot. Dan wara biss sena mir-rebħa tal-elezzjoni ġenerali tal-2008.

Mallia qal li kontra l-verdett tal-poplu m’hemmx ħafna xi jgħid. “L-akbar diżappunt tiegħi bħala bniedem li nemmen fl-Ewropa, ma kienx li n-nies ivvotaw kif għamlu, imma li l-kwistjonijiet Ewropej baqgħu fuq l-ixkaffa kif sfortunatament qed jiġri f’ din l-elezzjoni.”

Dwar il-ħatra tal-Ministru Marie Louise Coleiro Preca bħala President ta’ Malta hu qal li l-kontroversji li qamu ma kinux dwar il-persuna magħżula iżda dwar il-konsultazzjoni li suppost issir fil-ħatra ta’ persuna għall-ogħla kariga fil-pajjiż u li evidentament ma saritx. 

“Issa naħseb li dak li kellu jintqal, intqal u għandna nawguraw kull suċċess lil Coleiro Preca. Ir-referenzi għall-passat huma inutli. Kellna ċans tad-deheb biex nagħtu prova li tassew il-ġenerazzjoni politika tal-lum tista’ tagħmel l-affarijiet b’mod differenti minn ta’ qabilha u ħlejniha.” 

Ftit tal-ġimgħat ilu fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Stefano Mallia, qal li wieħed għandu jikkunsidra president minn barra l-politika u li ma jistax jifhem għaliex il-President irid ikun ġej minn kamp politiku jew ieħor.

Mallia kien staqsa għaliex ma jkunx appuntat xi ħadd li mhux involut fil-politika. “Konvint li hemm numru ta’ kandidati adattati li jagħmluna kburin bħalma għamluna dawk ta’ qabilhom,” sostna Mallia li qal li b’dan il-mod wieħed jista’ jevita d-diskussjoni dwar jekk il-President għandux ikun Laburist jew Nazzjonalist.

“Possibbilment din tagħti iktar libertà lill-individwu magħżul li jaqdi r-rwol tiegħu ta’ President. Għalija dan hu mod kif wieħed jgħaqqad il-pajjiż,” kien qal Mallia.

Mallia qal li l-PN jista’ jerġa’ jikseb il-fiduċja tal-poplu billi qabel xejn ikompli jibni l-kritika tiegħu fuq il-verità u l-interess nazzjonali. Iżda fuq kollox billi jerġa’ jiskopri dawk il-valuri li hu msejjes fuqhom u li kisbulu suċċessi kbar fil-passat. Id-diriġenti tal-PN flew sew l-implikazzjoniet tar-riżultat elettorali tal-2013 u ġibdu l-konklużjonijiet meħtieġa. “Il-partit għadda minn fażijiet bħal dawn diversi drabi fil-passat. Dan hu żmien l-aġġornament u l-partit qed jaġġorna ruħu.”

Bħala persuna intiż fl-ekonomija u n-negozju, Mallia jixtieq jiffoka l-ħidma tiegħu sabiex jara li pajjiżna se juża sew l-opportunitajiet li tagħtina l-Unjoni Ewropea biex jesporta aktar, jiġbed lejh aktar investiment u jiżgura tkabbir ekonomiku li joħloq ix-xogħol.

“L-ekonomija u n-negozji se jkunu fuq moħħi għax dawn joħolqu x-xogħol li l-ħaddiem għandu bżonn. Naturalment se nagħti każ setturi oħra wkoll bħal qasam tas-saħħa, tal-biedja u ambjent. Pajjiżna għandu sitt MEPs fil-Parlament Ewropew u allura bilfors ikollhom jaħdmu ħafna biex ilaħħqu ma kemm jistgħu setturi differenti tal-ħajja.”

"“Hemm ċerti affarijiet li ma jinbigħux – waħda minnhom hi ċ-ċittadinanza”"
Il-kandidat tal-PN qal li diġà beda jaħdem fir-rwol tiegħu bħala membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fejn jirrappreżenta lil Malta. Hemmhekk hu ħadem fuq kwistjonijiet bħalma huma l-ħolqien tax-xogħol f’ekonomiji żgħar bħal tagħna, l-immigrazzjoni irregolari fil-Meditterran u l-importanza tal-intrapriżi żgħar.

Meta staqsejtu jekk huwiex liberali jew le, hu qal lit-tikketti jdejquh. “Pereżempju l-liberali jemmnu fl-individwaliżmu, waqt li l-partit tiegħi jemmen fil-libertà tal-individwu u l-ħarsien tad-dinjità ta’ kull bniedem – li jista’ jintlaħaq biss f’qafas soċjali.”

Mallia sostna li hemm bżonn ta’ liġijiet li jieħdu ħsieb nies b’orjentazzjoni sesswali differenti fis-soċjetà tagħna biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja ħielsa fid-dinjità li jistħoqq kull bniedem.

La dħalna fis-suġġett staqsejtu jekk jaqbilx mal-adozzjoni ta’ tfal għall-koppji tal-istess sess, hu kien pront wieġeb: “M’għandniex nagħtu ċertu drittijiet bl-għaġla qabel ma nistudjaw il-konsegwenzi tagħhom sew. Dan hu territorju ġdid għal kulħadd u ma nagħmlux sew jekk biex min għalina nagħtu drittijiet lill-koppji tal-istess sess innaqqsu dawk tat-tfal. Għax ma nitilgħux tarġa tarġa flok nipprovaw naqbżuhom ħamsa ħamsa?”

Dwar il-meritokrazija tal-Gvern Laburista, Mallia qal li l-poplu ppretenda ferm aktar minn dan il-Gvern u meta jqabbel x’qed jiġri ma x’ġie mwiegħed fis-saħna tal-kampanja elettorali, jirrabbja għax ġie ngannat. 

Hu enfasizza li l-għajta tal-meritokrazija flimkien mas-slogan “Malta Tagħna Lkoll” kienet ċajta kerha. “Jien kont nistenna ħafna iktar mingħand Joseph Muscat. Dan huwa Prim Ministru żgħir fl-età u ġej minn sfond Ewropew u tela’ b’maġġoranza kbira. Minflok uża dawn l-elementi biex ibiddel il-politika lokali, tefagħna lura fis-sebgħinijiet.”

Staqsejt lil Mallia jekk jaħsibx li l-iskema taċ-ċittadinanza tista’ tagħti spinta lill-ekonomija Maltija, u hu sostna li f’dan il-każ, l-oppożizzjoni tal-PN għal din l-iskema kienet li l-bejgħ taċ-ċittadinanza, xi ħaġa tant marbuta mal-identità tagħna, kienet qed issir mingħajr il-ħtieġa tal-ebda rabta mal-pajjiż. 

Hu tenna li għal dan il-għan il-PN għadu qed jippreżenta l-emendi tiegħu biex jiżgura liċ-ċittadinanza Maltija tibqa’ waħda serja u li tagħmlilna ġieħ. “Għalkemm il-flus huma importanti, ikun żball jekk nibdew inkejlu u niddeċiedu abbażi ta’ kemm se ndaħħlu fil-but. Hemm ċerti affarijiet li ma jinbigħux – waħda minnhom hi ċ-ċittadinanza.”

Staqsejtu x’jaħseb dwar il-kritika ta’ wħud li Brussell huwa gravy train (fejn jiddaħlu l-flus imma ma jsirx xi xogħol ta’ barra minn hawn), hu jwieġeb li jiddejjaq ħafna meta nitkellmu dwar il-kariga ta’ MEP bħallikieku din hi xi xalata. Ir-rwol ta’ MEP, sostna Mallia, ifisser li trid tagħmel ħafna sagrifiċċji fejn għandha x’taqsam il-familja. “Ix-xogħol ta’ MEP ifisser li mit-Tnejn sal-Ħamis tkun Brussell waqt li mill-Ġimgħa sal-Ħadd tkun Malta fejn trid tkompli b’xogħlok fil-kostitwenza. Dan ifisser illi jekk jien niġi elett se jkolli nagħmel żmien konsiderevoli mingħajr ma nkun mal-familja.”

"“Pajjiżna jixraqlu xandir nazzjonali li ma jkun għodda ta’ ħadd”"
Stefano Mallia se jqarreb l-Ewropa lejn in-nies billi jifhem il-ħtiġijiet ta’ pajjiżna u jwassalhom fi ħdan il-Parlament Ewropew fejn jitfasslu l-liġijiet, li fl-aħħar mill-aħħar se jaffetwaw lil kull wieħed minnha. “Għaldaqstant inħoss li l-aktar ħaġa importanti hija li kull MEP iżomm kuntatt dirett man-nies biex jifhem is-sitwazzjonijiet tagħhom fuq ix-xogħol u s-soċjetà.”

Mallia qal li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari hija waħda kumplessa ħafna u li ilha magħna għal żmien twil u se tibqa’ magħna għal għexieren ta’ snin. Fisser kif soluzzjoni waħda għal dan il-fenomenu ma teżistix u li rridu nagħmlu hu li nwettqu azzjonijiet differenti biex intaffu t-tbatija ta’ dawn in-nies li qed jaħarbu minn sitwazzjonijiet iddisprati waqt li fl-istess ħin il-pajjiż ikun jista’ jimmaniġġja s-sitwazzjoni.

Hu spjega li din mhix biss problema ta’ Malta imma tal-Ewropa kollha, għalhekk hija r-responsabbiltà ta’ kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex iġorr parti mir-responsabbiltà ta’ din is-sitwazzjoni.

Dwar il-kriżi li għaddejja minnu l-Ukrajna, Mallia sostna li l-poplu Ukren għandu dritt jiddetermina l-futur tiegħu. Għandu jsir kull sforz possibbli biex tkun evitata gwerra. Enfasizza li l-Unjoni Ewropea nħolqot proprju biex dak li qed isseħħ fl-Ukrajna bħalissa ma jkunx aktar possibbli u l-fruntieri jsiru irrelevanti.

“F’Diċembru li għadda jien mort l-Ukrajna bħala parti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, fejn iltqajna mal-kapijiet tal-Oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili, kif ukoll ipparteċipajna f’attivitajiet ta’ protesta kontra r-reġim ta’ dak iż-żmien. Waqt li kont hemm stajt inħoss ix-xewqa kbira tan-nies tal-Ukrajna li jingħaqdu mal-bqija tal-Ewropa.”

Ħaġa tajba li jara fil-Partit Laburista hi li dan ta x’jifhem li nbidel għax kieku ma kienx jikseb l-appoġġ li kiseb. Il-kandidat tal-PN qal li l-Partit Laburista għandu numru ta’ politiċi żgħażagħ u validi li wieħed jispera li jirnexxielhom jinħallu mill-morsa tal-konservattivi u jitħallew juru verament x’jafu.

Dwar is-sitwazzjoni tal-PBS bħalissa, Mallia qal li l-pajjiż jixraqlu xandir nazzjonali li ma jkun għodda ta’ ħadd, imma servizz għal kulħadd. “Fadlilna x’naqdfu biex ikollna xandir pubbliku sura ta’ nies. Telqu ċerti programmi fejn il-‘bias’ politiku kien ċar u daħlu flokhom programmi fejn l-iżbilanċ daqstant ieħor hu ċar. Dan mhux sinjal ta’ politika ġdida imma ta’ ‘revolving door’. Ħareġ Ġanni, daħal Żeppi. Imbagħad żdiedu xi programmi mmexxija minn ġurnalisti tal-gazzetti bħal Times Talk u Reporter li jkolli ngħid kisru l-monotonija ta’ qabel.”

"“L-għajta tal-meritokrazija flimkien mas-slogan “Malta Taghna Lkoll” kienet ċajta kerha”"
Jerome Caruana Cilia joined MediaToday in September 2013 and is the producer of the current affairs programme Reporter on TVM. He read political science and management from the Open University. Jerome started his career in journalism at NET TV in 2011 as an assistant producer and co-presenter of the programme NETWORKS. He is active in the voluntary sector and is a local councillor (PN) in his hometown Qormi.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook