Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Esklussiva | Nippubblikaw ir-rapport tal-FIAU dwar il-bank Pilatus

Dik li bdiet bħala storja li dominat il-midja u l-politika Maltija kollha qabel l-elezzjoni ġenerali issa qed terġa’ turi wiċċha 

Saviour Balzan / Liam Carter / 12 ta' Novembru 2017 06:56
L-ILLUM qed tippubblika d-dokumenti konklussivi tal-FIAU dwar il-bank Pilatus li jindikaw li filwaqt li kien hemm investigazzjoni dwar il-bank mill-FIAU, ma kien hemm l-ebda fatt inkriminanti.

L-attrazzjoni lejn il-bank kienet minħabba l-preżenza ta’ numru ta’ persuni esposti politikament (PEPs) fosthom mill-Ażerbajġan, u kif ukoll kontijiet ta’ nies fil-Gvern u allegazzjonijiet qatt ppruvati rigward il-mara tal-Prim Ministru.

Il-każ issa huwa magħluq’ – FIAU 2016

Kien Tonio Fenech, bħala Ministru għall-Finanzi li qabel l-2013 kien ħajjar lill-bank Pilatus jiġi f’Malta. Infatti l-awdituri tal-bank Pilatus kienu l-KPMG u l-avukati kienu Camilleri Preziosi.

Tant hu hekk li għat-tieġ tas-sid tal-Bank iċ-Chairman Al Sadr, kien hemm mistiedna speċjali Maltin inkluż diretturi magħrufin ta’ gazzetta prominenti.

Ħafna mill-persuni li kienu nominati fuq il-bord kienu kollha nies li b’xi mod jew ieħor kienu ġew magħżula wara suġġeriment mill-Ministeru tal-Finanzi ta’ dak iż-żmien.

Qabel l-elezzjoni ġenerali bosta gazzetti u ġurnalisti Maltin kellhom aċċess għal dawn id-dokumenti imma ma ppubblikawx il-konkluzzjonijiet, u ppubblikaw biss l-akkużi u l-allegazzjonijiet.

Il-konklużjoni li qed nippubblikaw illum tilmenta għall-mod kif il-bank Pilatus ma kinux attenti biex jgħassu fuq PEPs, iżda b’mod konklussiv ma sabu xejn inkriminanti jew kriminali.

Fil-konkluzjoni datata s-26 ta’ Settembru 2016, il-Kap tal-FIAU kiteb lill-bank Pilatus u qal: “Filwaqt li l-FIAU tirrikonoxxi li l-bank issa għandu d-dokumenti meħtieġa, l-FIAU tibqa’ mħassba fuq il-fatt li din id-dokumentazzjoni, li ġiet mitluba oriġinarjament waqt l-eżami ta’ Marzu tal-2016, ma ġietx ipprovduta lill-uffiċjali tal-istess FIAU u tal-MFSA fil-ħin.” 

“F'termini ta' ‘due diligence’ minħabba l-klijent u ż-żamma tar-rekords, din id-dokumentazzjoni kellha tkun faċilment disponibbli jew inkella b’mod li tkun tista' tinkiseb faċilment mill-‘Money Laundering Reporting Officer’.

Madankollu, din id-dokumentazzjoni kienet disponibbli biss wara l-ittra tas-17 ta' Mejju tal-2016. “Ir-raġuni għaliex id-dokumentazzjoni inkwistjoni ma ġietx provduta lill-uffiċjali matul l-ewwel eżami tibqa' mhux ċara.

L-FIAU tikkonferma li l-kwistjonijiet imqajma fl-ittra tas-17 ta' Mejju tal-2016 issa huma magħluqa.” F’rapporti estensivi, li l-ILLUM għandha wkoll, jikkonfermaw li ma nstab xejn inkriminanti għax il-bank kellu jgħaddi minn ‘due diligence’ minn KPMG u Camilleri Preziosi.

Qabel l-elezzjoni kienet Daphne Caruana Galizia li allegat li s-sid tal-kumpanija Egrant fil-bank Pilatus kienet Michelle Muscat.

Din l-allegazzjoni serja wasslet biex il-Prim Ministru jsejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija u ppreżenta lilu nnifsu flimkien ma’ martu Michelle quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja, li issa ilu seba’ xhur fuq l-inkjesta.

Kien hemm ukoll akkużi u allegazzjonijiet separati kontra Keith Schembri u Adrian Hillman. Dawn it-tnejn bħal fil-każ ta' Muscat poġġew lilhom infushom quddiem inkjesta Maġisterjali dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Matul dan iż-żmien kollu, apparti l-allegazzjonijiet ma kien hemm l-ebda prova li Michelle Muscat kellha kont kurrenti fil-bank Pilatus.  

L-ittra tas-17 ta’ Mejju

Ittra lil bank mibgħuta mill-FIAU fis-17 ta’ Mejju kienet titkellem dwar PEPs u kienet ċara li Manfred Galdes kien qed jaġixxi kif kien fid-dover tiegħu fuq ‘allegazzjonijiet’ li aktarx kienet għamlet is-sors Russa li kienet taħdem u tkeċċiet mill-bank Pilatus, minkejja li ma kellu xejn konkret f’idejh.

Li huwa ċert li l-investigazzjonijiet oriġinali kienu fuq suppożizzjonijiet u waqt l-ispezzjoni, l-FIAU rrimarkaw dwar nuqqas ta’ attenzjoni tal-bank. Fl-ittra kien hemm referenza ċara għall-proċeduri ta' implimentazzjoni li tirrikjedi li l-applikant għan-negozju jissottometti informazzjoni meħtieġa f’każ li huwa PEP.

L-FIAU qalet li jekk l-familjari jew persuni qrib tal-applikant huma PEPs, dawn ukoll għandhom jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa. L-uffiċjali tal-FIAU u tal-MFSA nnutaw mal-bank Pilatus, li filwaqt li normalment l-formola KYC hija mimlija mill-applikant għan-negozju jew mill-uffiċjali tal-bank, f’dan il-każ din ma ġietx iffirmata mill-applikant għan-negozju.

L-MFSA kienu talbu kjarifiki mill-bank Pilatus tant hu hekk li l-bank kien qabbad lil KPMG u Camilleri Preziosi biex jagħmlu ‘due diligence’. 

Fl-ittra nkiteb hekk: “Għalkemm il-formola tipprovdi għażla biex timmarka jekk l-applikant hux PEP, dawn id-dokumenti ma kinux iffirmati mir-rikorrent innifsu.”

“Għandu jiġi nnutat li peress li l-formola KYC ma tagħtix spjegazzjoni dwar min għandu jiġi kkunsidrat bħala PEP, il-bank għandu jinkludi definizzjoni komprensiva, f'konformità mar-Regolament 11 (7), tal-Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. (PMLFTR).

“Huwa importanti li l-applikanti kollha għan-negozji jkollhom għarfien ċar dwar liema sitwazzjonijiet jagħtu lok għal persuna li tiġi kklassifikata bħala PEP, sabiex l-informazzjoni korretta tkun inkluża fil-formola KYC. Din il-formola għandha dejjem tkun iffirmata mill-applikant għan-negozju.” 

“Wara spezzjonijiet ulterjuri tal-lista tal-klijenti li ġiet ipprovduta lill-FIAU wara l-eżami tal-konformità, kien hemm xi għadd ta' kumpaniji li kellhom jiġu kklassifikati bħala li kellhom involviment ta' PEP imma fil-fatt ma kinux.”

“Skont regolament 11 (7)(c), kull persuna li għandha parti benefiċjarja konġunta ta' korp ġuridiku jew kwalunkwe arranġament legali ieħor, jew kwalunkwe relazzjoni kummerċjali mill-qrib ma' PEP hija kkunsidrata wkoll bħala PEP.” 

L-aħħar ittra

L-FIAU ikkonkludew: “Il-falliment mill-bank li jidentifika dawn l-involvimenti huwa meqjus bħala nuqqas kbir, partikolarment peress li dan jissuġġerixxi li l-miżuri obbligatorji ta' diliġenza dovuta ma ġewx applikati f'dawn il-każijiet.”

Wara skambju ta’ ittri, rapporti u kjarifikazzjonijiet l-aġent direttur Alfred Zammit innota li “l-bank ipprovda biss informazzjoni u dokumentazzjoni matul l-eżami li sar wara. L-FIAU tinnota li hemm preokkupazzjoni f'din il-linja ta' azzjoni u li se jinżamm rekord tal-kwistjoni mqajma. “L-FIAU żżomm id-dritt li twettaq eżami ieħor ta’ konformità fil-ġejjieni.” 

F’ittri oħrajn ġie konkluż li waqt eżami preċedenti ma nġabritx l-informazzjoni kollha “minħabba l-possibbiltà ta’ nuqqas ta’ ftehim bejn l-uffiċjali tal-FIAU u l-Bank.”

“L-FIAU għalhekk iddeċidiet li twettaq eżami ieħor fuq il-post biex teżamina din id-dokumentazzjoni.” Jidher li wara li l-bank ġie eżaminat għal darba darbtejn il-Pilatus ingħataw ‘clean bill of health’ bil-proviso li l-FIAU jkomplu jgħassuh. Bħalma qed isir ma’ banek differenti barranin.

Sadanittant jidher li l-bank beda ġlieda legali kontra l-midja Maltija minħabba allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus u b’hekk xi midja kellha tneħħi l-istejjer. Huwa allegat ukoll li kien hemm kawża pendenti ta’ miljuni ta’ dollari kontra Daphne Caruana Galizia.

Il-liġi Maltija bħal dik internazzjonali tipprojbixxi li rapporti jew investigazzjonijiet tal-FIAU jew konklużjonijiet jiġu ppubblikati. Għalhekk li l-ILLUM qed tagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-prassi, imma dan qed tagħmlu biex taqdi s-servizz lill-qarrejja f’isem il-libertà tal-istampa u kif ukoll biex il-verità f'din l-istorja fl-aħħar tasal għand il-qarrejja mhux biċċiet imma fis-sħiħ tagħha. 

Ara d-dokumentazzjoni kollha hawn taħt

Saviour Balzan is the founder and co-owner of MaltaToday. He has reported on Maltese politics and society for the last 30 years. In his early days he was actively involved in the Green lobby and later the Green Party. He put politics behind him two decades ago and immersed himself in journalism, working to set up newspapers such as il-Fehma, l-Alternattiva, The People and The Independent daily. MaltaToday was launched in 1999 and soon became the leading no holds barred issue oriented newspaper. In recent years he has been engaged in setting up the digital edition of MaltaToday and a Maltese Sunday newspaper Illum. He has also hosts a TV programme Reporter. In February of last year he published his first book ‘Saying as it Is,’ Volume I.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook