“Il-politika m’għandhiex tkun parti mill-Korp”

Il-Kummissarju tal-Pulizija dwar it-tmexxija tal-Korp, l-iskandlu taż-żejt u l-każ Dalli

Jerome Caruana Cilia / 2 ta' Frar 2014 00:09
Il-Kummissarju l-ġdid Peter Paul Zammit, li nħatar f’April tas-sena l-oħra mill-Prim Ministru Joseph Muscat, huwa mimli ħeġġa, sabiex skont hu, jagħmel il-bidliet tant meħtieġa fil-Korp tal-Pulizija. 

Zammit ingħaqad mal-Korp tal-Pulizija fl-1984 bħala Spettur u kien promoss għal grad ta’ Supretendent dsatax-il sena wara. Bejn l-1997 u s-sena 2000 hu studja Baċellerat fil-Liġi u Studji Umanistiċi, kif ukoll il-kors ta’ Diploma ta’ Prokuratur Legali fl-Università ta’ Malta. 

Minkejja li kontra qalbu, Zammit irtira mill-Korp tal-Pulizija fl-2009, wara 25 sena servizz. Matul dawn is-snin, huwa serva f’numru ta’ għases tal-Pulizija mferrxa mal-pajjiż, kif ukoll fid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, fil-Laboratorju Forensiku u fl-Uffiċċju Legali tal-Korp.

Il-Kummissarju Zammit qal li qed jagħmel li jista’ sabiex iqajjem l-esprit de corps fi ħdan il-Korp tal-Pulizija. Hu qal li ħadem bis-sħiħ sabiex itejjeb ir-relazzjoni tal-Korp mal-mezzi tax-xandir. “Ħriġt idejja għall-mezzi tax-xandir. Fil-fatt, f’dawn l-aħħar xhur għamilt numru sew ta’ intervisti.” 

Importanti li naraw mhux sempliċiment kemm ressaqna nies il-Qorti, sostna Zammit, imma kemm il-pulizija frankat problemi u fuq kollox kemm għenet persuni. 

“Ix-xogħol tal-pulizija huwa varjat ħafna. Minn xogħol ta’ mekkanik għal dak ta’ mastrudaxxa. Min jagħti fjuwil lill-karozza u min isuq il-karozza. Min jgħin lin-nies u ovvjament nibqgħu sejrin sax-xogħol tal-Qorti.”

Il-Kummissarju semma kif għall-ewwel darba, il-Korp tal-Pulizija fetaħ paġna fuq Facebook, fejn qed jintwerew diversi aspetti tal-Korp. “Qed ngħaddu messaġġi importanti ħafna, fost oħrajn dwar l-effetti tax-xorb eċċessiv u t-texting waqt is-sewqan.” 

Il-Kummissarju qal li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar qed jistenna li l-parti residenzjali tal-Akkademja tal-Pulizija tkun lesta. Għal nofs Frar irid jibda d-dħul ġdid fil-livell ta’ kuntistabbli u spetturi fil-Korp, sostna Zammit. 

Iżda fil-Korp mhux kollox ward u żahar. L-iktar ħaġa li kienet u għadha ddejqu fil-Korp tal-Pulizija hija l-politika. “Jiena nemmen li l-politika m’għandhiex tkun parti mill-Korp tal-Pulizija. Għaliex li l-pulizija jimxi ma’ xi ħadd b’xi forma ta’ diskriminazzjoni, anke dik politika, dan huwa ksur ta’ liġi. Aħseb u ara kieku internament bejnietna nimxu b’din id-diskriminazzjoni. Dan hu delitt kriminali.”

Zammit spjega kif il-fehma legali dwar il-mibegħda razzjali, huwa ħafna iktar miftuħ milli sempliċiment razza. Dan jinkludi, l-fehmiet politiċi u reliġjużi tal-individwu. Hu tenna kemm huwa importanti ħafna, li l-politika tinżamm ‘il bogħod kemm jista’ jkun mill-Korp tal-Pulizija. 

Peter Paul Zammit qal li wara li ħadem fil-qasam tal-mediċina u l-maniġment xtaq jidħol fil-Korp. Meta ġie f’idejh il-Police and Criminal Evidence Act tal-1984 hu nduna kemm il-Korp Malti kellu nuqqasijiet kbar. Hu qal li beda ġlieda interna fil-Korp sabiex il-Pulizija jibdew imorru l-Università. 

“Jiena gradwajt fis-sena 2000 u litteralment mill-għada ntbgħatt fil-Prosecution Unit tal-Pulizija. Fi żmien qasir gradwaw tlettax-il avukat fil-Korp. Iżda sfortunatament, ma nafx għal liema raġuni, dawn ma ngħatawx kariga ta’ dan it-tip fil-Korp. Ma ridux li jimxi 'l quddiem dan il-pjan ta’ Prosecution Unit serja, billi jkollok prosekuzzjoni mmexxijja min-nies gradwati. Ovvjament, dawn il-pulizija gradwati bdew jitilqu.”

Semma kif hu kien pijunier biex jikkoordina laqgħat tal-Commonwealth mal-Ġnus Magħquda u kif ukoll wettaq ħidma intensiva meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. 

“Kien hemm numru ta’ nuqqasijiet fis-sistema legali tagħna, speċjalment fid-dritt għall-avukat. Bdejna naqilgħu ħafna ċamati mill-Unjoni Ewropea f’dan ir-rigward. Dak kollu li kellu jsir, fl-aħħar tmien snin baqa’ ma sarx. Allura jien iddeċidejt li nkun iktar komdu naħdem barra mill-Korp. Rajt illi minn ġewwa ma stajtx immexxi iżjed fuq dawn iż-żewġ direzzjonijiet: Prosecution Unit kif suppost u d-dritt għall-avukat.”

Dwar l-investigazzjoni marbuta mal-iskandlu taż–żejt u d-dikjarazzjonijiet li ħarġu dan l-aħħar fil-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi, PAC, dwar ix-Xiri taż-Żejt, il-Kummissarju qal li dawn id-dikjarazzjonijiet mhumiex ġodda iżda mistennija. Hu qal li l-isfortuna tal-investigazzjoni oriġinali, hi li kienet kemxejn mgħaġġla f’diversi aspetti u ma kelliex iċ–ċans li tidħol fl-irqaqat. 

“Issa l-PAC qiegħed jagħmel dan b’aktar intellett u studju. Dan wara li diversi persuni jkunu raw dokumentazzjonijiet varji. Għalkemm fl-investigazzjoni oriġinali kien hemm ħames persuni jmexxu, l-ispeċjalizzazzjoni neċessarja tagħhom ma kenitx waħda speċifika għal dak ix-xogħol.”

Hu fisser kif pereżempju ċerta xogħol għaddih lil min hu espert u speċjalizzat fis-servizzi bankarji.

Il-Kummissarju Zammit kien mistoqsi wkoll dwar l-investigazzjoni li tmexxiet mill-Aġenzija Ewropea ta’ Kontra l-Frodi, l-OLAF, u Giovanni Kessler fuq il-każ li wassal għar-riżenja ta’ John Dalli minn Kummissarju Ewropew. Hu sostna li l-mod ta’ kif saret din l-investigazzjoni, ma saritx bil-għanijiet ta’ ġbir ta’ prova f’dak li hu meqjus l-iktar kamp diffiċli, il-kamp kriminali. Fil-qasam kriminali, kompla, jeħtieġ li jkollok il-beyond resonable doubt. Iżda fil-qasam amministrattiv, din hi sempliċiment kwistjoni ta’ probabbiltà. 

“L-investigazzjoni ta’ Giovanni Kessler kienet u tibqa’ waħda amministrattiva. Il-mod ta’ kif saret din l-investigazzjoni u kif inġabru dawn il-provi ma jiswew xejn, ħlief li huma indikattivi ta’ dak li ġara.”

Hu sostna li ma ħassx li kellu jasal fil-punt, li l-Pulizija tressaq persuna fil-Qorti meta ma kelliex provi kriminali dwarha. “Kellna biss assunzjonijiet.”

Il-Kummissarju spjega kif il-provi li hemm dwar il-każ Dalli, huma amministrattivi u mhux biżżejjed għall-akkuża kriminali. 

Iżda, Zammit saħaq li l-Korp tal-Pulizija għadu għaddej u jibqa’ għaddej bl-investigazzjonijiet sakemm jasal għall-konklużjoni finali dwar dan il-każ. “Madankollu, irridu noqogħdu attenti sabiex ma nirfsux l-investigazzjoni tal-Qorti li għaddejja bħalissa.”

Staqsejtu dwar l-ispettur Elton Taliana, li allegatament hu involut f’kontroversji dwar hold-ups.

“Dan il-każ ma jistax jingħalaq”, qal Zammit. “Dan għaliex hemm proċeduri li għadhom għaddejjin. Meta effettivament ikun hemm il-kwistjoni kollha magħluqa mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, ikun hemm id-deċiżjoni finali.”

"“Ħaġa tal-iskantament, ma’ Simon Busuttil qatt ma kelli diskussjonijiet fuq ix-xogħol jew l-andament tal-Korp.”"
Peter Paul Zammit
Dwar il-kritika li rċieva għall-fatt li hu viċin ħafna tal-Gvern Laburista, il-Kummissarju qal li mhux komdu b’dawn l-insinwazzjonijiet. 

“Jien qatt ma kont viċin tal-Gvern. Meta ġejt maħtur bħala Kummissarju, ħafna staqsew min jien. M’iniex qrib il-Gvern kif qed jgħidu. Iktar nista’ ngħid li l-Gvern qrib tiegħi għaliex għandu fiduċja fija, milli jien xi parti integrali minn xi magna politika.”

L-ordnijiet li jieħu huma dwar il-politika u d-direzzjoni tal-Gvern. “S’issa qatt ma ngħatajt ordnijiet dwar xi investigazzjoni partikolari. Min-natura tiegħi, jien l-ordnijiet idejquni, speċjalment meta dawn ikunu bla sens u ma jkunx hemm raġuni valida warajhom.”

Hu enfasizza li qatt ma kellu ndħil f’xogħlu. “Indħil f’xogħli kif xi ħadd allega fit-trasferimenti u kif qalu dwar ċerta investigazzjonijiet, la qatt kelli u lanqas nippretendi li jkolli.”

Iżda minkejja li jiltaqa’ ma membri tal-Gvern b’mod regolari sabiex jiddiskuti magħhom il-ħidma fil-Korp, ma jistax jgħid hekk vis-à-vis l-Oppożizzjoni. Mal-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Intern, Jason Azzopardi, il-Kummissarju tal-Pulizija ġieli ltaqa’ miegħu l-Qorti qabel ma nħatar Kummissajru. Kienu jitkellmu bħala żewġ prattikanti tal-liġi. “Kemm ilni li lħaqt Kummissarju tal-Pulizija forsi tkellimna darbtejn, tlieta. Imma tkellimna dwar affarijiet li mhumiex relatati max-xogħol.”

Iżda Zammit qal li qatt ma ltaqa’ u tkellem mal-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, dwar il-ħidma fil-Korp. “Ħaġa tal-iskantament, ma’ Simon Busuttil qatt ma kelli diskussjonijiet fuq ix-xogħol jew l-andament tal-Korp.”

Dwar il-ġudikatura, Zammit qal li ntalab sabiex jagħti l-veduti tiegħu quddiem il-Kummissjoni għar-Riforma Ħolistika fil-Qasam tal-Ġustizzja. “L-iktar ħaġa importanti hu li jkun hemm diskussjoni aperta. Dawn mhumiex affarijiet li jsiru wara l-bibien magħluqa. Jekk hemm xi ħadd li jistħi jgħid l-opinjoni tiegħu, problema tiegħu.”

Hu sostna li hemm bżonn li tiżdied il-maġistratura, riforma dwar kif issir il-ġustizzja kriminali, tkellem ukoll dwar il-problema tad-dewmien u l-proċess burokratiku li jkollna nħabbtu wiċċna miegħu. Minħabba li ħadem f’dan il-kamp fuq iż-żewġ naħat, jista’ japprezza iżjed il-pożizzjoni ta’ kulħadd. “Jiena ħdimt mhux biss bħala prosekutur u bħala difiża, iżda ħdimt ukoll fit-tielet kamp, dak tal-vittma. Allura nista’ nifhem aħjar il-problemi tagħhom.” 

Il-Kummissarju tenna li jaħdem ħafna mill-qrib mas-Servizz Sigriet. Minbarra l-fatt li s-Servizz Sigriet għandu poteri li hu bħala Kummissarju m’għandux, dawn jistgħu jkunu ta’ għajnuna kbira lill-pulizija. “Naħdem tajjeb ħafna mal-Kap tas-Servizz Sigriet, Michael Cassar. Nifthemu u nimxu. In-nies tagħna ngħidulhom kelma u jmexxu għaliex hemm kooperazzjoni kbira. Ir-riżultati qed narawhom, għax il-każijiet il-kbar dejjem għamilniehom flimkien.” 

"“L-investigazzjoni ta’ Kessler kienet u tibqa’ waħda amministrattiva”"
Peter Paul Zammit
Meta nqabblu dak li jiġri f’Malta ma' pajjiżi oħrajn, pajjiżna huwa sigur ħafna. Hu spjega kif il-livell ta’ kriminalità f’Malta huwa baxx. Iżda fadal ħafna xi jsir. “Nixtieq li nerġa’ mmur lura għal żmien in-nanniet tagħna, meta konna nħallu ċ-ċavetta fil-bieb ta’ barra. Kemxejn utopika, iżda jekk il-pulizija u s-soċjetà jaħdmu flimkien, mhix xi ħaġa impossibbli.”

Dwar il-problema tad-droga f’pajjiżna, hu qal li m’għandniex sistema bil-barunijiet bl-għalqa tagħhom kif hemm barra minn Malta. Zammit qal li f’dan il-qasam hemm kooperazzjoni kbira mill-pubbliku. 

“Kuljum nirċievi madwar tlieta, erba’ ittri dwar persuni li allegatament ikunu qed jittraffikaw jew huma involuti fil-qasam tad-droga.”

Fuq kollox, jeħtieġ li nedukaw lill-pubbliku dwar l-effetti negattivi tad-droga u l-ħsara li tagħmlilhom. Iżda mhux biss, hu qal li “rridu nedukaw liż–żgħażagħ li jekk għandhom problema, jeħtieġ li jaffaċċjawha u mhux jaħarbu minnha.” 

Fl-aħħar staqsejtu dwar il-korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija. Il-Kummissarju sostna li rridu nagħmlu differenza bejn il-pulizija li żbalja u min jibqa’ jippersisti fl-iżball. 

“Kristu li għażel it-tnax-il Appostlu wkoll sab tlieta li ċaħduh u wieħed wasal fejn kellu jasal.” 

“Il-fatt hu li l-ħażin huwa dejjem mas-saqajn”, qal Zammit. “Meta wieħed jibqa’ jippersisti fl-iżball tiegħu, hemmhekk nimxu mod ieħor.”

 
Età – 54 sena
Fejn tgħix – Marsaskala
Ikel favorit – Frott tal-baħar
Ktieb li qed taqra – Shadow of the Almighty
Favur jew kontra l-ewtanasja volontarja? – Kontra, għaliex favur il-ħajja


Jerome Caruana Cilia joined MediaToday in September 2013 and is the producer of the current affairs programme Reporter on TVM. He read political science and management from the Open University. Jerome started his career in journalism at NET TV in 2011 as an assistant producer and co-presenter of the programme NETWORKS. He is active in the voluntary sector and is a local councillor (PN) in his hometown Qormi.