Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

"Kulħadd jaf għaliex illum ninsab diżappuntat"

Josie jiddeskrivi ħajtu bħala ħajja mħawra waħda sew b’episodji li tawh kemm sodisfazzjon kif ukoll episodji ta’ mrar. Ħajja li dejjem kienet imsejsa fuq l-imħabba lejn il-familja kif ukoll lejn din il-gżira ċkejkna jisimha Malta.

Frederick Attard / 4 t'Awwissu 2014 12:25
71 sena, għalaqhom nhar l-Erbgħa 31 ta’ Lulju. Iggradwa bħala tabib fl-1967. Miżżewweġ lil Franca, għandu sitt itfal u nannu ta’ tlettax.
Ilek tabib għal dawn l-aħħar 47 sena, kif inbidlet il-professjoni matul dawn is-snin?

Il-professjoni medika nbidlet mil-lejl għan-nhar. Illum il-mediċina hija ħafna aktar avvanzata milli kienet qabel però meta konna naħdmu bl-għodda li kellna, naħseb li konna nħaddmu iktar moħħna, għajnejna u rasna biex naslu għad-dijanjosi fuq il-pazjent għax ma kellniex l-avvanzi li għandna llum. Illum naħseb li morna għall-estrem l-ieħor fejn qed nistrieħu aktar fuq il-magni u testijiet. Barra minn hekk, issa dħalna fl-era fejn tobba jispeċjalizzaw f’iktar dettall u allura għandek numru ta’ speċjalisti fejn kulħadd jifhem fis-settur tiegħu biss. Ħafna drabi l-pazjent jispiċċa għaddej mingħand konsulent għall-ieħor filwaqt li l-affarijiet ikomplu jikkumplikaw. Kważi nasal biex ngħid li llum qed nesaġeraw fuq l-użu tal-magni u testijiet u m’hemmx daqstant kordinament bejn l-ispeċjalisti. 

 

"Kulħadd jaf għaliex illum ninsab diżappuntat"
Josie Muscat
Apparti l-professjoni medika int kellek passjoni kbira lejn il-politika u kulħadd jaf it-twemmin politiku tiegħek. Illum ftit li xejn għadna nisimgħuk tesprimi xi opinjoni, għaliex?

Politikament illum qtajt qalbi. Mill-kitba li kont nikteb fil-passat kulħadd jaf għaliex illum ninsab diżappuntat. Jien ktibt ħafna u esprimejt ruħi kemm-il darba fuq dan is-suppost avvanz u progress, li llum nafu li mhu xejn ħlief rigress kbir u li qed iġib ħafna sofferenzi fuq żgħażagħ u familji. Ħaġa oħra li jien dejjem stinkajt fuqha kien in-Nofsinhar ta’ Malta fejn ħriġt anke għall-Kunsill Lokali bl-iskop li ngħin l-iżvilupp ta’ din iż-żona imma naturlament dan l-avvanz qatt ma ġara. U meta fl-2008 ħriġna bil-Partit Azzjoni Nazzjonali kien flopp għax in-nies ma kinux interessati ħlief li jibqgħu marbutin maż-żewġ partiti allura minn hemm jien iddeċidejt li ‘I’ll call it a day’. Il-gvern preżenti poġġieni fuq bord immexxi minn Silvio Parnis għall-iżvilupp tan-Nofsinhar u qed nagħti l-kontribut tiegħi sa fejn nista’. Jidher li Silvio għandu ħafna enerġija fih u jien u hu naħdmu sew flimkien u allura wieħed jispera li dak li qed nippruvaw nagħmlu jħalli l-frott mixtieq. Jien il-politika kont inħobbha ħafna, iddedikajt ħafna minn ħajti għall-politika u saħansitra ssugrajt ħajti u llum nirrassenja ruħi billi ngħid li jien tajt dak li stajt però jekk kemm-il darba jkun hemm xi ħaġa fejn nista’ ngħin lill-pajjiżi, jiena lest li ngħin.

Jista’ jkun li ħafna mill-kritika li kont taqla’ mill-mezzi tax-xandir kienet propju għall-mod, forsi xi ftit goff, ta’ kif kont tesprimi ruħek jew il-mod kif ġieli poġġejt il-kliem?

Iva, illum meta nħares lura, m’hemmx dubju li fil-politika trid tkun makakk u trid toqgħod ħafna attent minn dak li tgħid u kif tgħidu għaliex il-mezzi tax-xandir dejjem lesti biex ifittxu dak il-‘punto e virgola’ biex timla u tikkritika jew anke tkissrek jekk ma taqbilx miegħek. Illum però, kieku hemm min verament irid jara jien x’kont nikteb u x’kont ngħid, jara li forsi anke jekk jien kont xi darba goff fil-mod kif tkellimt, wieħed isib li fil-ħsieb tiegħi jiena dejjem kont ġenwin.

Fl-1992 waqqaft l-Eden Foundation u għal 15-il sena ħdimt sabiex tagħti futur aħjar lil tfal u żgħażagħ b’diżabbiltà fiżika u intellettwali sakemm fl-2007 irriżenjajt biex terġa’ toħroġ għal politika bil-Partit Azzjoni Nazzjonali. Jiddispjaċik li għamilt dak il-pass?

Meta waqqaft l-Eden ridt li nerfa’ ’l fuq is-servizzi tad-diżabbiltà fejn anke wasalna biex illum f’pajjiżna għandna nies b’diżabbiltà jaħdmu u kif ukoll jirċievu r-rispett li jistħoqqilhom mis-soċjetà. Ma tlaqtx għax kont xbajt imma għax ħassejt li kien hemm għajta biex jien nerġa’ nidħol fil-politika u jien il-politika, kif għidt u nibqa’ ngħid, inħobbha tant li għadni sal-lum ninteressa ruħi fiha. Illum nagħraf li kienet kalkulazzjoni ħażina kbira min-naħa tiegħi u li qrajt il-polz tan-nies ħażin għax għalkemm kulħadd kien jitkellem fuq il-bżonn ta’ partit ieħor, ħadd ma kien lest li jiċċaqlaq mit-tribu aħmar jew blu li kien jappartjeni fih. Spiċċajt tlift l-Eden Foundation u tlift il-politika. Meta nħares lura jiddispjaċini għax l-Eden ma baqgħetx miexja fuq l-istess binarji li kelli f’moħħi u fejn xtaqt inwassalha jien.

Imma l-volontarjat għadek tħobbu għax sa ftit ilu mort tagħmel xogħol volontarju fil-Kenja…

"Aħna ninsabu maqbudin f’din id-dinja mħawda mexjin mingħajr direzzjoni"
Josie Muscat
Jien għalhekk ngħid li ħajti kienet imħawra ħafna u llum għalkemm għandi 71 sena u m’għandix l-Eden Foundation u m’għandix politika, però jien immexxi dan in-negozju bħala ċermen tal-isptar Saint James fejn inħaddem ’il fuq minn 400 ruħ li mhijiex ċajta. Apparti Malta għandi n-negozju tal-isptar fil-Libja fejn kulħadd jaf bil-problemi li hemm bħalissa u għandi klinika oħra f’Budapest, l-Ungerija jiġifieri għandi ħafna x’nagħmel u fuq xiex inħabbel rasi.

Imma qed tikkunsidra li tagħmel xi xogħol ieħor ta’ volontarjat din is-sena?

Le m’għandix ċans. Bħalissa moħħi impenjat fuq dan in-negozju fejn għad għandi ħafna proġetti li nixtieq nagħmilhom speċjalment fil-qasam tas-saħħa u naħseb li għandi platt mimli mhux ħażin quddiemi.

Qed tirreferi għal ħolma tiegħek li tibni sptar ġdid f’Ħal Tarxien?

Iva, l-isptar ta’ Ħal Tarxien jibqa’ ħolma għax s’issa għaddew għaxar snin nistennew quddiem il-MEPA biex jagħtuna l-permess biex nibnu dan l-isptar. Dejjem isibu xi ħaġa però l-isptar ta’ Ħal Tarxien hija ħolma li nixtieq naraha titwettaq sabiex tgħolli ’l fuq il-profil tan-Nofsinhar ta’ Malta. Jien li ħdimt daqstant fil-mediċina u l-qasam tas-saħħa nemmen li din hi xi ħaġa li jien kapaċi nagħmilha. 

U allura x’qed tistenna?

Xejn ħlief il-permess tal-MEPA biex inkun nista’ nkompli.

X’jgħaddi minn moħħok illum meta tħares lejn il-Partit Nazzjonalista? 

Jiena li kont militant ħafna fil-Partit Nazzjonalista għalija hi xi ħaġa li ma nifhimx kif min kien responsabbli ħalla l-Partit Nazzjonalista f’dan id-diżastru li jinsab fih illum. Mhux qed nitkellem dwar il-fatt li tilef b’daqstant voti għax naħseb li kien wasal iż-żmien li jkun hemm bidla, imma qatt ma kont nobsor li min kien responsabbli kien se jħalli partit daqshekk imfarrak kif fil-fatt jinsab illum.

Temmen li hemm bżonn oppożizzjoni b’saħħitha biex tiskrutinja l-operat tal-gvern? 

Huwa fl-interess tad-demokrazija li jkun hemm oppożizzjoni b’saħħitha jekk aħna verament irridu nieħdu dan il-pajjiż ’il quddiem fil-veru sens tal-kelma u mhux sempliċiment paroli. Illum għandek gvern b’maġġoranza ta’ disa’ siġġijiet u kważi kważi qisna vvutajna biex ikollna dittatorjat f’Malta għax billi tmur il-parlament u tagħti sehmek fl-oppożizzjoni, meta jkollok disa’ siġġijiet maġġoranza kontrik, ikolli ngħid li trid tammira lil min qiegħed hemm jikkonfronta gvern daqshekk b’saħħtu.

Fil-25 t’April li għadda, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil żar l-isptar tiegħek f’Tas-Sliema iżda dakinhar fl-istess ħin int kont qiegħed tiffirma ftehim mal-Gvern f’Mater Dei biex tipprovdih b’servizzi tal-MRI. Kienet sempliċiment koinċidenza li ma ltqajtx ma’ Simon Busuttil?

Iva assolutament li hekk kien il-każ. Jien kelli mmur niffirma dak il-kuntratt mal-gvern għan-nom tal-isptar u fl-istess ħin Dr. Busuttil wera x-xewqa li jżur l-isptar. Kienu żewġ appuntamenti fl-istess ħin li ħadd minnhom ma seta’ jċaqlaq u jien bħala ċermen kelli nkun jien li niffirma l-kuntratt mal-gvern filwaqt li binti Maria laqgħet lil Simon Busuttil fl-isptar tagħna ta’ tas-Sliema.

Qatt iltqajt ma’ Simon Busuttil minn kemm ilu Kap tal-Partit?

Itqajt miegħu b’mod każwali u tkellimna kif jien inkellem lil kulħadd. Jien illum m’għandi ebda rabta politika ma’ ħadd u nerġa’ ntenni li jien lest naħdem ma’ kulħadd dejjem jekk fl-aħjar interess ta’ pajjiżna.

Int minn dejjem sħaqt li pajjiżna għandu jibqa’ stat sovran, x’tikkummenta fuq il-programm tal-gvern preżenti dwar il-bejgħ ta’ ċittadinanza b’investiment? 

Bħala idea, ma kinitx ħażina imma nemmen li l-affarijiet, kif qal il-Prim Ministru stess, setgħu kienu organizzati aħjar u b’hekk kien ikun evitat dak il-ħafna tibdil u battibekki bejn iż-żewġ partiti kif ukoll xenati fl-Ewropa. Naqbel li min se jingħata ċ-ċittadinanza jrid jintrabat ma’ ċertu kundizzjonijiet kif issa fil-fatt hemm.

Fl-2008, bħala Kap ta’ Azzjoni Nazzjonali dejjem urejt it-tħassib tiegħek fuq l-immigrazzjoni illegali u li dawn eventwalment kienu se jinvaduna. Illum x’tikkummenta?

Dan hu eżempju fejn, kif għidt aktar kmieni, jien forsi użajt xi kliem iebes jew ipproġettajt il-ħsibijiet tiegħi ħażin imma min ifittex x’konna għedna fil-manifest elettorali tagħna bħala AN, hemm miktub iswed fuq l-abjad li t-twemmin tagħna kien li ngħinu lil min jitlob għall-għajnuna u nsalvaw fejn hemm bżonn. Nagħtuhom kura u sostenn però fi żmien xahar dawn l-immigranti kellhom jitqassmu b’responsabbiltà ma’ pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Li konna ngħidu aħna dakinhar qed jingħad illum.

Bħala Kattoliku prattikant, kif tħares lejn is-sitwazzjoni preżenti fir-rigward tat-tmexxija tal-Knisja f’Malta?

Din oħra fejn jekk immorru lura fil-kitba tiegħi, kemm-il darba ġbidt l-attenzjoni fuq id-direzzjoni ta’ kif il-ħajja soċjali kienet miexja f’dan il-pajjiż. Kienet ċara daqs il-kristall li kien hemm xi ħaġa ħażin fit-tmexxija tal-Knisja. Hemm differenza bejn ir-reliġjon sabiħa li nħaddnu u t-tmexxija tal-Knisja. L-affarijiet ilhom snin jidhru li mhux sejrin fit-triq it-tajba biss biss jekk wieħed jara l-istatistika ta’ kemm żwiġijiet ilhom sejrin ħażin ikollu stampa ċara ta’ li qed ngħid. Il-Knisja għandha wkoll kriżi ta’ nuqqas ta’ qassisin biex taħdem. Inħoss ukoll li l-Knisja tilfet il-kuntatt man-nies tant li l-attendenza kull ma jmur qed tkompli tonqos. Nerġa’ ntenni li din hi ħasra għax ir-reliġjon tagħna hi waħda sabiħa imma hemm bżonn ta’ tmexxija aħjar tal-Knisja għax xi ħaġa ħażina hemm żgur.

Kif tiddeskrivi d-dinja li qed ngħixu fiha llum?

Dinja mħawda li għaddejja minn rivoluzzjoni għall-oħra fejn hemm bżonn ta’ mexxejja kbar bħal ma kienu Ronald Reagan, Margaret Thatcher u Mikhail Gorbachev fost l-oħrajn. Hawn vakum ta’ mexxejja u aħna ninsabu maqbudin f’din id-dinja mħawda mexjin mingħajr direzzjoni

Frederick Attard kien l-editur tal-gazzetta ILLUM bejn Marzu tal-2014 u Ġunju tal-2015. Kien ukoll il-producer ta' programmi televiżivi ta' Mediatoday.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook